Visa allt om Ilanda Fastigheter AB
Visa allt om Ilanda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 68 139 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Övrig omsättning 4 34 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 50 169 31 176 254 208 475 374 282
Resultat efter finansnetto 633 59 197 73 252 277 237 552 509 319
Årets resultat 371 101 97 111 186 240 248 310 294 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 409 441 473 505 517 1 506 1 585 1 515 1 414
Omsättningstillgångar 1 317 2 485 2 641 2 582 2 643 2 610 1 555 1 456 1 124 931
Tillgångar 1 406 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 2 849 2 898 2 911 2 920 2 855 2 735 2 606 2 416 2 213
Obeskattade reserver 158 0 72 0 70 70 130 230 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 757 44 112 143 158 202 196 204 123 133
Skulder och eget kapital 1 406 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 300 0 307 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 184 300 0 300 52 71 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 52 94 91 94 106 87 79 74
Utdelning till aktieägare 0 2 700 150 110 120 120 120 120 120 90
Omsättning 72 173 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 139 364 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 118 395 397 394 469 402 324 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 82 201 63 208 258 210 477 376 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,08% -80,91% -20,26% -26,96% 6,02% -12,73% -20,90% 19,94% -9,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,02% 2,04% 6,39% 2,42% 8,01% 9,88% 7,75% 18,16% 19,29% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 930,88% 42,45% 27,06% 8,11% 20,16% 26,21% 17,54% 32,32% 35,74% 20,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,82% 64,75% 68,82% 59,69% 58,24% 65,82% 58,25% 59,66% 56,25% 44,08%
Rörelsekapital/omsättning 823,53% 1 756,12% 347,39% 267,14% 198,80% 204,24% 100,59% 73,30% 70,29% 50,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,76% 98,45% 95,85% 95,32% 94,40% 92,98% 92,51% 91,30% 94,28% 94,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,89% 5 647,73% 2 314,29% 1 760,84% 1 619,62% 1 256,93% 749,49% 681,86% 913,82% 639,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...