Visa allt om NetSafe International Aktiebolag
Visa allt om NetSafe International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 55 647 70 951 27 089 30 711 21 490 11 764 16 397 16 504 11 605 10 723
Övrig omsättning - 20 1 2 2 - 5 - - 47
Rörelseresultat (EBIT) -1 150 6 596 1 969 3 456 891 191 969 752 521 645
Resultat efter finansnetto -1 150 6 574 1 980 3 468 499 177 954 729 493 628
Årets resultat -231 3 856 1 219 1 998 162 122 521 387 263 364
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 629 317 317 317 720 720 720 720 720
Omsättningstillgångar 26 295 13 718 8 684 7 338 5 369 3 619 3 441 2 984 2 137 1 705
Tillgångar 26 817 14 346 9 001 7 655 5 686 4 339 4 161 3 704 2 857 2 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 100 4 398 2 041 2 183 1 865 1 853 1 881 1 509 1 222 1 109
Obeskattade reserver 2 621 3 539 1 976 1 574 826 702 702 464 282 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 096 6 408 4 983 3 899 2 995 1 784 1 578 1 731 1 353 1 157
Skulder och eget kapital 26 817 14 346 9 001 7 655 5 686 4 339 4 161 3 704 2 857 2 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 1 867 2 612 2 800 2 504 2 314 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 399 19 188 9 407 7 126 3 683 1 323 1 661 1 450 1 084 2 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 068 7 496 3 792 2 646 2 153 1 504 1 687 1 447 1 245 1 216
Utdelning till aktieägare 1 445 0 1 499 1 500 300 150 150 150 100 150
Omsättning 55 647 70 971 27 090 30 713 21 492 11 764 16 402 16 504 11 605 10 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 20 10 9 9 8 7 9 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 987 3 548 2 709 3 412 2 388 1 471 2 342 1 834 1 934 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 987 1 399 1 435 1 176 926 713 927 634 815 836
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 097 6 606 1 969 3 456 891 191 969 752 521 652
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,57% 161,92% -11,79% 42,91% 82,68% -28,26% -0,65% 42,21% 8,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,28% 46,05% 22,03% 45,53% 16,09% 4,56% 23,34% 20,41% 18,27% 26,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,06% 9,31% 7,32% 11,35% 4,26% 1,68% 5,92% 4,58% 4,50% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,95% 60,55% 79,57% 63,30% 65,36% 73,66% 73,76% 64,31% 79,59% 78,04%
Rörelsekapital/omsättning 9,34% 10,30% 13,66% 11,20% 11,05% 15,60% 11,36% 7,59% 6,76% 5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,18% 49,90% 39,80% 43,67% 43,51% 54,63% 57,64% 49,76% 49,88% 50,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,64% 214,08% 174,27% 188,20% 179,27% 202,86% 218,06% 172,39% 157,95% 147,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...