Visa allt om BoF Barn och familjejouren AB
Visa allt om BoF Barn och familjejouren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 273 27 303 23 930 18 713 19 638 16 555 15 120 13 706 13 619 12 460
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 4 061 3 612 3 439 2 404 2 287 1 741 1 915 1 466 1 481 199
Resultat efter finansnetto 4 004 3 573 3 424 2 403 2 365 1 736 1 904 1 454 1 475 190
Årets resultat 457 438 286 224 1 296 1 273 1 394 1 068 1 056 131
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 68 68 85 108 130 152 122 183 232
Omsättningstillgångar 7 087 7 405 4 883 3 898 3 533 3 309 3 311 3 280 2 538 2 370
Tillgångar 7 155 7 473 4 950 3 983 3 640 3 438 3 463 3 402 2 721 2 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 175 993 841 763 1 539 1 693 1 920 2 326 1 258 902
Obeskattade reserver 0 951 737 597 597 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 57 81
Kortfristiga skulder 5 981 5 529 3 372 2 623 1 504 1 746 1 544 1 076 1 405 1 619
Skulder och eget kapital 7 155 7 473 4 950 3 983 3 640 3 438 3 463 3 402 2 721 2 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 627 627 643 757 923 976 980
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 12 147 10 894 7 927 8 713 7 433 5 960 5 466 5 594 5 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 5 106 4 337 3 543 3 847 3 169 2 602 2 690 2 758 2 657
Utdelning till aktieägare 430 275 287 208 1 000 1 450 1 500 1 800 0 0
Omsättning 31 273 27 303 23 930 18 713 19 638 16 555 15 120 13 706 13 619 12 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 31 30 23 27 26 22 21 21 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 881 798 814 727 637 687 653 649 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 666 606 616 570 503 483 481 495 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 061 3 612 3 456 2 426 2 309 1 763 1 972 1 489 1 530 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,54% 14,10% 27,88% -4,71% 18,62% 9,49% 10,32% 0,64% 9,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,80% 48,39% 69,54% 60,38% 65,00% 50,81% 55,56% 43,27% 54,98% 8,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,00% 13,24% 14,38% 12,85% 12,05% 10,55% 12,72% 10,74% 10,98% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,01% 97,99% 97,95% 97,65% 98,03% 97,65% 92,24% 96,13% 96,72% 96,13%
Rörelsekapital/omsättning 3,54% 6,87% 6,31% 6,81% 10,33% 9,44% 11,69% 16,08% 8,32% 6,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,42% 23,21% 28,60% 30,85% 54,37% 49,24% 55,44% 68,37% 46,23% 34,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,49% 133,93% 144,81% 148,61% 234,91% 189,52% 214,44% 304,83% 180,64% 146,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...