Visa allt om Wallins Entreprenad & Kran AB
Visa allt om Wallins Entreprenad & Kran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 454 1 307 1 594 1 697 2 731 3 124 2 090 3 061 2 616 1 860
Övrig omsättning 150 50 147 804 252 39 169 33 63 1
Rörelseresultat (EBIT) 402 226 -129 501 45 -77 -27 263 -180 193
Resultat efter finansnetto 400 223 -141 441 -34 -190 -92 224 -284 124
Årets resultat 332 176 67 78 0 3 46 3 4 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 632 384 290 678 2 240 2 508 3 350 1 988 2 340 1 940
Omsättningstillgångar 700 741 846 712 774 846 598 660 571 548
Tillgångar 1 333 1 125 1 136 1 390 3 013 3 354 3 949 2 648 2 911 2 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 511 335 368 290 290 287 286 283 280
Obeskattade reserver 242 269 273 500 159 195 389 527 327 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 34 65 256 1 384 1 502 2 075 916 1 245 783
Kortfristiga skulder 545 311 463 266 1 180 1 367 1 197 919 1 056 809
Skulder och eget kapital 1 333 1 125 1 136 1 390 3 013 3 354 3 949 2 648 2 911 2 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 113 113 141 99
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 182 123 312 520 411 314 590 561 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 92 77 150 217 182 182 296 297 148
Utdelning till aktieägare 300 300 0 100 0 0 0 45 0 0
Omsättning 1 604 1 357 1 741 2 501 2 983 3 163 2 259 3 094 2 679 1 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 454 654 797 566 910 1 562 1 045 1 020 872 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 198 88 44 107 214 303 306 335 337 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 591 351 10 1 022 731 695 596 823 356 627
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,25% -18,01% -6,07% -37,86% -12,58% 49,47% -31,72% 17,01% 40,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,16% 20,09% -11,36% 36,04% 1,53% -2,30% -0,68% 9,93% -6,08% 7,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,65% 17,29% -8,09% 29,52% 1,68% -2,46% -1,29% 8,59% -6,77% 10,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,81% 59,98% 16,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,64% 89,37% 73,98%
Rörelsekapital/omsättning 10,66% 32,90% 24,03% 26,28% -14,87% -16,68% -28,66% -8,46% -18,54% -14,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,90% 64,07% 48,23% 54,53% 13,51% 12,93% 14,53% 25,47% 17,81% 29,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,44% 238,26% 157,88% 219,92% 65,59% 61,89% 49,96% 71,82% 54,07% 67,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...