Visa allt om Byggtonvillan AB
Visa allt om Byggtonvillan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 281 318 442 403 369 751 1 066 1 182 935 948
Övrig omsättning - - 1 68 15 58 12 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -92 -11 59 157 45 236 160 204 237 177
Resultat efter finansnetto -92 -11 60 159 50 241 161 210 235 178
Årets resultat -24 119 96 64 24 136 134 127 118 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 151 207 268 93 134 150 35 180 22
Omsättningstillgångar 92 234 343 269 413 594 608 606 587 738
Tillgångar 92 385 549 536 506 728 758 641 768 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 246 227 194 221 335 324 310 303 276
Obeskattade reserver 0 69 234 298 221 208 156 173 140 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 69 89 45 64 185 279 159 324 402
Skulder och eget kapital 92 385 549 536 506 728 758 641 768 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 100 - 0 165 318 353 296 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 25 25 - - -
Löner till övriga anställda - 98 0 18 128 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 20 13 8 40 62 117 120 107 133
Utdelning till aktieägare 0 145 100 63 90 138 125 120 120 91
Omsättning 281 318 443 471 384 809 1 078 1 184 935 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 281 159 442 403 369 751 1 066 1 182 935 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 70 142 53 164 292 506 525 453 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -91 45 115 199 86 277 208 208 243 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,64% -28,05% 9,68% 9,21% -50,87% -29,55% -9,81% 26,42% -1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -100,00% -2,86% 10,93% 29,66% 9,88% 33,10% 21,24% 40,87% 32,16% 23,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,74% -3,46% 13,57% 39,45% 13,55% 32,09% 15,10% 22,17% 26,42% 18,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,04% 100,00% 100,00% 74,19% 94,58% 100,00% 100,00% 100,00% 94,33% 95,89%
Rörelsekapital/omsättning 27,40% 51,89% 57,47% 55,58% 94,58% 54,46% 30,86% 37,82% 28,13% 35,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,78% 77,88% 74,59% 79,56% 75,87% 67,07% 57,91% 68,25% 52,58% 44,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 613,33% 339,13% 385,39% 597,78% 645,31% 321,08% 217,92% 381,13% 181,17% 183,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...