Visa allt om HaMi Smide Aktiebolag
Visa allt om HaMi Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 225 3 747 2 557 1 831 2 770 3 106 2 799 2 269 2 496 3 045
Övrig omsättning 14 4 22 19 24 28 25 183 89 100
Rörelseresultat (EBIT) -151 30 -519 -373 347 588 496 113 153 264
Resultat efter finansnetto -151 30 -518 -377 339 582 492 109 149 259
Årets resultat -1 30 -518 -2 263 311 265 54 79 185
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 325 335 371 390 397 362 355 365 352
Omsättningstillgångar 990 977 761 1 414 1 848 1 744 1 716 1 156 1 106 919
Tillgångar 1 300 1 302 1 096 1 785 2 238 2 141 2 077 1 511 1 472 1 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 579 549 1 067 1 079 1 016 955 690 636 737
Obeskattade reserver 0 0 0 0 376 381 228 102 73 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 292 292 292 0 292 322 386 385 399 178
Kortfristiga skulder 431 432 255 426 491 423 508 334 363 317
Skulder och eget kapital 1 300 1 302 1 096 1 785 2 238 2 141 2 077 1 511 1 472 1 271
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 397 384 326 318 315 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 120 944 6 546 666 624 551 640 742 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 301 237 202 329 298 237 284 309 319
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 200 250 0 0 180
Omsättning 4 239 3 751 2 579 1 850 2 794 3 134 2 824 2 452 2 585 3 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 937 852 610 923 1 035 933 567 624 1 015
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 387 396 288 470 444 378 315 346 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -136 55 -494 -355 375 613 521 140 180 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,76% 46,54% 39,65% -33,90% -10,82% 10,97% 23,36% -9,09% -18,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,62% 2,30% -47,26% -20,90% 15,50% 27,56% 23,93% 7,48% 10,39% 20,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,57% 0,80% -20,26% -20,37% 12,53% 19,00% 17,76% 4,98% 6,13% 8,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,54% 60,10% 63,79% 66,96% 80,40% 77,11% 72,78% 74,22% 75,60% 65,19%
Rörelsekapital/omsättning 13,23% 14,54% 19,79% 53,96% 48,99% 42,53% 43,16% 36,23% 29,77% 19,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,46% 44,47% 50,09% 59,78% 61,32% 60,57% 54,07% 50,64% 46,86% 60,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,73% 172,45% 197,65% 272,30% 308,76% 337,59% 272,64% 248,80% 211,29% 172,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...