Visa allt om Stabenfeldt Aktiebolag
Visa allt om Stabenfeldt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 59 115 65 528 91 535 84 617 73 158 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308
Övrig omsättning 5 808 6 947 2 042 341 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 990 -1 674 -17 254 -7 453 -7 841 -259 8 357 6 900 11 500 17 004
Resultat efter finansnetto 4 567 8 493 -23 365 -7 469 -5 386 35 8 722 11 782 12 212 17 959
Årets resultat 5 383 11 815 5 153 -7 469 -5 418 -2 6 399 8 445 8 785 12 926
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 943 47 832 54 787 54 450 2 420 2 449 2 372 2 416 2 484 2 444
Omsättningstillgångar 26 413 27 306 26 836 19 774 17 744 16 722 14 600 17 032 32 092 19 626
Tillgångar 36 356 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 573 15 190 5 304 151 120 5 538 5 540 5 610 5 745 5 772
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 783 59 948 76 319 74 073 20 044 13 633 11 432 13 838 28 831 16 298
Skulder och eget kapital 36 356 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 265 560 929 1 133 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 560 11 053 9 287 5 188 3 352 3 650 5 006 5 852 6 690 6 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 996 5 455 3 356 2 939 1 412 1 566 2 141 2 423 2 996 2 883
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 923 72 475 93 577 84 958 73 186 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 27 21 13 9 11 19 19 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 815 2 427 4 359 6 509 8 129 6 659 3 331 4 607 4 955 6 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 632 3 754 712 529 474 376 438 487 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 923 -1 607 -2 590 -7 392 -7 775 -190 8 416 6 976 11 600 17 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,79% -28,41% 8,18% 15,66% -0,13% 15,74% -27,69% -11,67% -9,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,17% 11,54% -23,11% -9,66% -25,60% 1,64% 52,32% 64,28% 38,61% 84,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,72% 13,23% -20,61% -8,47% -7,05% 0,43% 14,03% 14,28% 13,47% 17,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,06% 76,59% 81,15% 79,89% 80,29% 82,49% 78,71% 76,62% 77,29% 78,11%
Rörelsekapital/omsättning 17,98% -49,81% -54,06% -64,17% -3,14% 4,22% 5,01% 3,65% 3,29% 3,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,59% 20,22% 6,50% 0,20% 0,60% 28,89% 32,64% 28,85% 16,62% 26,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,60% 39,37% 25,60% 20,31% 57,54% 91,68% 105,19% 101,42% 99,47% 98,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...