Visa allt om Henry Sandbergs Grävmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Henry Sandbergs Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 386 768 723 677 337 796 1 041 1 025 964 1 101
Övrig omsättning - - - 50 - 170 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -29 -24 -87 -172 43 27 -47 26 21
Resultat efter finansnetto -30 -3 -11 -52 -153 53 47 -16 0 -39
Årets resultat -30 -3 -11 -52 10 6 43 44 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 587 621 580 500 628 308 470 706 944
Omsättningstillgångar 578 604 757 790 923 1 016 1 201 948 702 662
Tillgångar 1 043 1 190 1 378 1 370 1 423 1 644 1 510 1 418 1 408 1 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 332 334 348 401 390 384 341 297 297
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 170 145 164 231 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 695 797 921 991 980 1 022 932 828 740 737
Kortfristiga skulder 46 62 122 30 42 61 49 85 140 330
Skulder och eget kapital 1 043 1 190 1 378 1 370 1 423 1 644 1 510 1 418 1 408 1 606
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 300 300 213 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 170 130 200 55 7 5 24 36 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 89 91 77 34 110 118 122 100 93
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 386 768 723 727 337 966 1 041 1 025 964 1 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 386 768 723 677 337 796 1 041 1 025 964 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 33 276 231 290 98 436 446 462 363 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 131 132 59 -45 121 189 189 263 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,74% 6,22% 6,79% 100,89% -57,66% -23,54% 1,56% 6,33% -12,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,01% 0,00% -0,51% -3,28% -10,61% 4,50% 3,25% -0,85% 3,20% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,44% 0,00% -0,97% -6,65% -44,81% 9,30% 4,71% -1,17% 4,67% 3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 137,82% 70,57% 87,83% 112,26% 261,42% 119,97% 110,66% 84,20% 58,30% 30,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,95% 27,90% 24,24% 25,40% 28,18% 31,34% 32,51% 32,57% 32,91% 29,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 256,52% 974,19% 620,49% 2 633,33% 2 197,62% 1 665,57% 2 451,02% 1 115,29% 501,43% 200,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...