Visa allt om ITERATA AB (publ)
Visa allt om ITERATA AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 81 120 766 2 142 3 538 6 751 5 882 6 123 3 557
Övrig omsättning 4 4 11 111 41 190 120 264 1 610 271
Rörelseresultat (EBIT) -61 -123 -693 -1 421 -35 055 -23 516 -38 301 -31 857 -24 800 -25 783
Resultat efter finansnetto -243 14 983 -4 955 -5 571 -35 316 -24 489 -48 227 -33 067 -23 444 -25 030
Årets resultat -243 -2 197 -4 955 -5 571 -35 316 -24 489 -48 227 -33 067 -23 444 -25 030
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 613 15 399 5 599 6 887 9 530 31 677 33 397 56 845 56 025 43 871
Omsättningstillgångar 149 113 131 1 113 793 10 652 7 678 11 784 13 936 36 031
Tillgångar 16 743 15 512 5 730 8 000 10 323 42 329 41 075 68 629 69 961 79 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 498 878 3 075 1 074 3 327 36 155 32 297 58 265 55 012 67 478
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 22 22 22 22 22 18 103 52 86 162
Långfristiga skulder 13 121 0 0 0 0 637 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 102 14 612 2 633 6 904 6 974 5 519 8 675 10 312 14 863 12 262
Skulder och eget kapital 16 743 15 512 5 730 8 000 10 323 42 329 41 075 68 629 69 961 79 902
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 430 4 839 5 375 7 242 6 398 5 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 120 193 0 - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 4 339 1 870 5 887 5 105 6 214 6 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 - 3 601 4 285 4 462 5 402 5 056 5 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 85 131 877 2 183 3 728 6 871 6 146 7 733 3 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 8 11 13 16 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 268 322 519 368 360 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 173 999 1 210 1 109 1 039 921
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 -123 -693 -1 421 -13 606 -18 509 -31 211 -26 968 -20 418 -21 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,93% -32,50% -84,33% -64,24% -39,46% -47,59% 14,77% -3,94% 72,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,37% 96,60% -81,88% -61,01% -339,28% -55,35% -93,02% -46,11% -32,21% -30,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -103,33% 18 498,77% -3 910,00% -637,21% -1 635,11% -662,15% -565,96% -537,96% -367,99% -690,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,50% 99,22% 52,89% 52,37% 43,15% 45,78% 38,18% 48,55%
Rörelsekapital/omsättning -3 255,00% -17 900,00% -2 085,00% -756,01% -288,56% 145,08% -14,77% 25,03% -15,14% 668,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,95% 5,66% 53,66% 13,43% 32,23% 85,41% 78,63% 84,90% 78,63% 84,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,09% 0,77% 4,98% 16,12% 11,37% 113,03% 41,83% 76,33% 72,66% 265,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...