Visa allt om ANNOT Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 257 8 537 5 183 3 937 2 423 2 466 2 480 2 146 2 716 2 741
Övrig omsättning 9 15 0 0 0 6 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 488 1 767 603 487 -152 290 283 48 348 -10
Resultat efter finansnetto 3 578 1 759 597 481 -161 289 283 46 341 -8
Årets resultat 2 736 1 245 454 373 -11 169 220 31 202 -9
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 241 557 360 251 165 79 18 29 16 22
Omsättningstillgångar 5 535 3 180 1 095 997 618 941 819 755 760 741
Tillgångar 6 777 3 737 1 455 1 247 783 1 020 837 784 776 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 218 1 481 536 532 159 370 401 331 301 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 150 80 80 80 0
Avsättningar (tkr) 1 113 581 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 236 0 4 0 0 157
Kortfristiga skulder 2 447 1 675 918 715 388 499 353 373 395 508
Skulder och eget kapital 6 777 3 737 1 455 1 247 783 1 020 837 784 776 764
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 889 704 929 1 249
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 371 333 379 253
Utdelning till aktieägare 2 500 1 000 300 300 0 200 200 150 0 0
Omsättning 10 266 8 552 5 183 3 937 2 423 2 472 2 480 2 146 2 716 2 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 051 1 707 1 296 1 312 808 1 233 1 240 715 905 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 058 999 774 802 607 683 642 361 436 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 488 1 767 606 491 -148 297 293 55 354 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,15% 64,71% 31,65% 62,48% -1,74% -0,56% 15,56% -20,99% -0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,93% 47,28% 41,44% 39,05% -19,41% 28,43% 33,93% 6,12% 44,97% -0,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,97% 20,70% 11,63% 12,37% -6,27% 11,76% 11,45% 2,24% 12,85% -0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,25% 97,42% 97,95% 96,34% 94,80% 98,30% 96,49% 94,83% 91,53% 95,07%
Rörelsekapital/omsättning 30,11% 17,63% 3,42% 7,16% 9,49% 17,92% 18,79% 17,80% 13,44% 8,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,48% 39,63% 36,84% 42,66% 20,31% 47,75% 55,36% 50,18% 46,83% 12,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,20% 189,85% 119,28% 139,44% 159,28% 188,58% 232,01% 202,41% 192,41% 145,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!