Visa allt om RM Läder Aktiebolag
Visa allt om RM Läder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 60 108 62 690 51 197 45 957 27 073 35 172 33 618 24 065 14 810 19 531
Övrig omsättning - - - - 269 225 123 1 66 227
Rörelseresultat (EBIT) 37 2 280 1 931 2 342 47 1 760 5 057 1 041 1 700 2 523
Resultat efter finansnetto 193 2 298 1 836 1 952 -309 1 709 5 006 933 1 625 2 559
Årets resultat 878 1 384 1 048 1 332 0 850 3 002 609 894 1 318
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 344 13 970 14 936 14 747 7 520 7 890 8 303 8 566 8 953 8 196
Omsättningstillgångar 13 524 14 625 13 090 10 098 9 880 5 936 8 889 5 759 4 468 5 883
Tillgångar 26 868 28 595 28 026 24 845 17 400 13 826 17 192 14 325 13 421 14 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 557 7 979 6 596 5 548 4 216 4 515 6 745 4 343 4 334 4 040
Obeskattade reserver 3 845 4 817 4 335 3 937 3 833 4 157 3 637 2 724 2 661 2 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 854 6 716 7 299 7 045 2 425 2 083 0 2 034 2 889 0
Kortfristiga skulder 9 613 9 083 9 797 8 316 6 926 3 070 6 810 5 224 3 538 7 743
Skulder och eget kapital 26 868 28 595 28 026 24 845 17 400 13 826 17 192 14 325 13 421 14 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 188 305 145 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 10 744 8 237 7 544 5 059 5 599 3 886 3 262 1 798 2 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 3 872 2 933 2 718 1 824 1 995 1 424 1 442 900 1 166
Utdelning till aktieägare 1 800 1 300 0 0 0 300 580 600 600 600
Omsättning 60 108 62 690 51 197 45 957 27 342 35 397 33 741 24 066 14 876 19 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 26 23 20 15 17 15 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 939 1 959 1 969 1 998 1 354 2 345 1 978 1 604 1 851 2 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 453 423 440 336 492 316 325 334 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 990 2 280 2 840 2 863 547 2 654 5 655 1 619 2 198 2 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,12% 22,45% 11,40% 69,75% -23,03% 4,62% 39,70% 62,49% -24,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,38% 8,74% 8,62% 9,45% 0,32% 12,73% 29,42% 7,27% 12,79% 18,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,62% 3,99% 4,72% 5,11% 0,20% 5,00% 15,05% 4,33% 11,59% 13,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,23% 35,53% 34,59% 24,02% 41,78% 41,60%
Rörelsekapital/omsättning 6,51% 8,84% 6,43% 3,88% 10,91% 8,15% 6,18% 2,22% 6,28% -9,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,29% 41,04% 35,60% 34,69% 40,47% 54,81% 54,82% 44,01% 46,57% 40,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,39% 54,74% 43,91% 23,88% 64,58% 69,51% 68,50% 41,23% 76,12% 47,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...