Visa allt om Svante Karlssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Svante Karlssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 142 5 901 7 420 7 217 6 111 6 219 6 388 7 129 9 451 12 179
Övrig omsättning 45 - 80 48 - - 157 670 - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 -37 803 453 415 538 96 150 -396 674
Resultat efter finansnetto -256 -135 704 413 376 478 49 46 -707 385
Årets resultat 73 85 197 175 73 427 49 46 -407 276
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 786 4 141 4 827 2 971 1 997 2 375 2 886 4 267 6 320 7 121
Omsättningstillgångar 1 974 2 065 2 904 1 920 2 056 1 792 1 258 1 474 1 487 1 701
Tillgångar 6 760 6 207 7 731 4 890 4 053 4 167 4 144 5 742 7 807 8 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 075 2 102 2 117 2 170 2 245 2 423 1 996 1 946 1 900 2 328
Obeskattade reserver 319 669 914 464 276 0 0 0 0 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 519 1 962 3 028 1 488 649 506 969 2 067 3 874 4 076
Kortfristiga skulder 1 847 1 473 1 672 768 883 1 238 1 180 1 728 2 032 2 118
Skulder och eget kapital 6 760 6 207 7 731 4 890 4 053 4 167 4 144 5 742 7 807 8 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 300 290 240 225 297 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 517 2 698 2 662 1 806 1 823 2 087 2 559 2 963 3 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 652 612 607 509 553 609 882 1 160 1 373
Utdelning till aktieägare 750 100 100 250 250 250 0 0 0 21
Omsättning 6 187 5 901 7 500 7 265 6 111 6 219 6 545 7 799 9 451 12 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 8 8 9 10 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 656 824 802 764 777 710 713 859 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 359 372 369 331 333 329 370 406 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 583 1 470 1 027 798 1 056 621 790 484 1 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,08% -20,47% 2,81% 18,10% -1,74% -2,65% -10,39% -24,57% -22,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,29% -0,60% 10,41% 9,39% 10,54% 13,10% 2,44% 2,73% -4,98% 7,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,52% -0,63% 10,85% 6,36% 6,99% 8,78% 1,58% 2,20% -4,12% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,07% 10,03% 16,60% 15,96% 19,19% 8,91% 1,22% -3,56% -5,77% -3,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,38% 42,27% 36,60% 51,78% 60,41% 58,15% 48,17% 33,89% 24,34% 28,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,88% 140,19% 173,68% 250,00% 232,84% 144,75% 106,61% 85,30% 73,18% 80,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...