Visa allt om Månsgården Aktiebolag
Visa allt om Månsgården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 1 858 4 532 4 183 3 938 3 980 3 611 3 830 4 027 3 573
Övrig omsättning 7 2 949 522 375 394 401 561 544 478 551
Rörelseresultat (EBIT) -254 2 877 213 -229 -17 -174 30 -120 -107 140
Resultat efter finansnetto -239 2 906 144 -298 -146 -247 -52 -269 -233 26
Årets resultat 1 1 933 194 -96 8 1 13 18 25 24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 665 923 1 562 1 650 2 039 2 407 2 783 2 838 3 238 3 598
Omsättningstillgångar 1 092 2 157 2 147 2 073 1 969 1 981 1 881 1 745 1 762 1 873
Tillgångar 1 757 3 081 3 710 3 722 4 008 4 387 4 664 4 582 5 000 5 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 2 097 815 621 717 709 709 696 678 653
Obeskattade reserver 210 450 0 49 251 404 652 717 1 004 1 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 168 2 266 2 397 2 545 2 379 2 448 2 679
Kortfristiga skulder 448 533 2 895 884 775 877 759 791 871 878
Skulder och eget kapital 1 757 3 081 3 710 3 722 4 008 4 387 4 664 4 582 5 000 5 471
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 426 336 416 499 416
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 444 1 167 1 198 984 747 718 687 628 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 40 102 369 355 303 403 391 430 458 335
Utdelning till aktieägare 500 1 000 650 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 4 807 5 054 4 558 4 332 4 381 4 172 4 374 4 505 4 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 6 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 929 755 697 656 663 602 638 805 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 236 273 255 260 215 260 226 261 322 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -254 2 877 403 54 387 318 520 370 376 663
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -59,00% 8,34% 6,22% -1,06% 10,22% -5,72% -4,89% 12,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 94,29% 7,49% -4,30% 0,52% -2,67% 1,05% -2,07% -1,40% 3,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 156,35% 6,13% -3,83% 0,53% -2,94% 1,36% -2,48% -1,74% 4,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 30,19% 51,15% 48,89% 52,69% 55,30% 55,80% 52,85% 56,77% 56,70%
Rörelsekapital/omsättning - 87,41% -16,50% 28,42% 30,32% 27,74% 31,07% 24,91% 22,13% 27,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,82% 79,45% 21,97% 17,65% 22,50% 22,95% 25,50% 26,46% 28,02% 28,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,75% 404,69% 29,19% 63,57% 73,94% 61,00% 70,49% 66,25% 73,82% 87,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...