Visa allt om Wibax Logistics Aktiebolag
Visa allt om Wibax Logistics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 172 924 166 320 179 260 158 803 149 340 125 090 118 887 66 228 46 290 34 050
Övrig omsättning 15 553 12 830 10 815 9 731 10 942 6 453 2 468 200 78 103
Rörelseresultat (EBIT) 18 278 14 233 14 757 18 690 18 383 9 734 9 301 8 966 5 194 2 462
Resultat efter finansnetto 17 981 14 254 13 571 17 990 17 785 9 173 9 067 9 035 4 918 2 206
Årets resultat 184 89 3 543 5 314 8 212 1 775 4 382 1 743 989 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 370 37 002 31 887 33 430 31 324 28 567 18 803 9 953 9 067 9 532
Omsättningstillgångar 93 475 68 665 72 346 54 233 48 603 28 519 24 030 14 870 7 857 7 316
Tillgångar 130 845 105 667 104 233 87 663 79 927 57 086 42 833 24 823 16 924 16 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 408 27 224 27 135 23 592 18 277 10 065 8 289 3 907 2 164 1 175
Obeskattade reserver 32 733 32 688 28 155 25 113 19 900 13 329 8 476 5 879 5 163 4 642
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 420 7 862 5 302 9 994 11 193 11 297 5 420 1 680 2 611 3 950
Kortfristiga skulder 62 284 37 893 43 641 28 964 30 557 22 395 20 648 13 357 6 986 7 081
Skulder och eget kapital 130 845 105 667 104 233 87 663 79 927 57 086 42 833 24 823 16 924 16 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 791 820 800 798 502 633 783 380 327 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 277 39 785 38 331 34 957 30 380 27 710 21 695 12 803 10 281 8 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 484 14 942 14 243 13 216 11 542 10 168 8 387 5 055 4 053 3 541
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 188 477 179 150 190 075 168 534 160 282 131 543 121 355 66 428 46 368 34 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 97 98 89 80 75 59 37 32 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 880 1 715 1 829 1 784 1 867 1 668 2 015 1 790 1 447 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 588 555 560 550 525 545 517 458 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 747 18 869 18 899 22 637 21 698 12 564 11 103 10 116 6 303 3 651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% -7,22% 12,88% 6,34% 19,39% 5,22% 79,51% 43,07% 35,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,01% 13,74% 14,16% 21,41% 23,04% 17,11% 21,75% 36,87% 30,86% 14,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,60% 8,73% 8,23% 11,82% 12,33% 7,81% 7,84% 13,82% 11,28% 7,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,63% 57,03% 53,66% 52,52% 51,00% 54,61% 50,02% 62,70% 26,20% 22,40%
Rörelsekapital/omsättning 18,04% 18,50% 16,01% 15,91% 12,08% 4,90% 2,84% 2,28% 1,88% 0,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,46% 49,89% 47,10% 49,26% 41,22% 34,84% 33,94% 33,19% 34,75% 26,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,08% 181,21% 165,78% 187,24% 159,06% 127,35% 116,38% 111,33% 112,47% 103,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...