Visa allt om Västerås Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Västerås Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 476 1 355 1 072 957 1 412 1 279 1 213 1 020 956 930
Övrig omsättning - - - - - 87 1 - - 279
Rörelseresultat (EBIT) 69 134 15 -37 4 45 92 206 -68 17
Resultat efter finansnetto 68 134 15 -39 3 44 97 206 -68 17
Årets resultat 52 107 15 -39 1 31 110 162 -68 17
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 11 20 30 40 50 59 71
Omsättningstillgångar 474 382 221 279 381 363 431 407 353 321
Tillgångar 474 383 223 290 401 393 471 457 413 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 237 131 116 215 214 263 215 52 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 146 93 174 186 179 208 198 360 272
Skulder och eget kapital 474 383 223 290 401 393 471 457 413 392
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 200 200 50 185 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 488 442 402 608 276 279 251 227 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 191 161 171 239 216 157 114 154 142
Utdelning till aktieägare 20 80 0 0 60 0 80 62 0 0
Omsättning 1 476 1 355 1 072 957 1 412 1 366 1 214 1 020 956 1 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 678 536 479 706 640 607 510 478 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 355 316 299 436 349 325 159 243 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 135 24 -27 14 55 102 216 -57 28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,93% 26,40% 12,02% -32,22% 10,40% 5,44% 18,92% 6,69% 2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,56% 34,99% 6,73% -12,76% 1,00% 11,45% 21,02% 45,08% -16,46% 4,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,67% 9,89% 1,40% -3,87% 0,28% 3,52% 8,16% 20,20% -7,11% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,03% 89,45% 92,44% 93,42% 91,36% 83,42% 88,13% 82,25% 81,38% 85,16%
Rörelsekapital/omsättning 14,16% 17,42% 11,94% 10,97% 13,81% 14,39% 18,38% 20,49% -0,73% 5,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,09% 61,88% 58,74% 40,00% 53,62% 54,45% 55,84% 54,14% 12,59% 30,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,66% 243,84% 204,30% 147,70% 202,69% 202,79% 195,19% 192,93% 91,11% 118,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...