Visa allt om BL Products Förpackningsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om BL Products Förpackningsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 536 23 121 21 674 17 298 17 658 22 970 23 036 24 628 19 076 31 298
Övrig omsättning 82 3 364 458 79 - - - 5 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 360 1 004 2 526 3 215 135 2 848 767 2 872 991 3 015
Resultat efter finansnetto 1 428 1 063 3 718 3 250 376 3 123 877 3 163 1 528 4 079
Årets resultat -60 -106 2 520 2 591 179 1 688 818 2 396 1 332 2 903
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 128 179 154 116 186 260 59 118 127
Omsättningstillgångar 15 570 20 192 20 337 16 072 16 841 16 973 16 624 17 914 17 423 24 588
Tillgångar 15 670 20 320 20 516 16 226 16 956 17 159 16 884 17 974 17 541 24 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 625 7 685 9 791 9 861 7 964 9 385 8 497 10 075 8 868 10 436
Obeskattade reserver 0 3 284 4 742 4 293 4 396 4 293 3 491 3 762 3 878 4 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 045 9 351 5 983 2 073 4 596 3 481 4 896 4 137 4 795 10 022
Skulder och eget kapital 15 670 20 320 20 516 16 226 16 956 17 159 16 884 17 974 17 541 24 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 1 727 1 400 1 366 1 320 1 320 1 320 2 200 1 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 029 1 587 1 336 1 320 1 277 1 455 1 332 954 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 215 1 288 1 046 1 034 1 024 1 089 1 068 1 233 853
Utdelning till aktieägare 2 900 0 2 000 2 590 694 1 600 800 2 396 1 189 2 900
Omsättning 23 618 23 124 22 038 17 756 17 737 22 970 23 036 24 628 19 081 31 315
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 923 3 854 3 612 2 883 2 943 3 828 3 839 4 105 3 815 5 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 737 752 801 660 646 640 684 658 933 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 416 1 055 2 634 3 297 205 2 922 856 2 931 1 050 3 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,79% 6,68% 25,30% -2,04% -23,13% -0,29% -6,46% 29,10% -39,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,21% 5,49% 18,29% 20,18% 2,29% 18,29% 5,76% 18,55% 8,79% 16,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,13% 4,82% 17,31% 18,93% 2,20% 13,66% 4,22% 13,54% 8,08% 13,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,28% 29,67% 36,51% 37,24% 42,77% 30,08% 35,04% 35,49% 35,15% 26,63%
Rörelsekapital/omsättning 31,97% 46,89% 66,23% 80,93% 69,35% 58,74% 50,91% 55,94% 66,20% 46,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,66% 50,43% 65,75% 81,41% 66,08% 73,13% 65,56% 71,48% 66,47% 54,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,58% 174,10% 294,13% 710,95% 341,88% 455,93% 312,28% 388,16% 328,84% 235,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...