Visa allt om Jeesec Fastighets AB
Visa allt om Jeesec Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 186 205 266 1 232 824 842 841 840 821 6 031
Övrig omsättning 3 994 56 - 3 249 256 - - 512 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 685 -2 117 -347 3 692 328 133 127 589 100 1 379
Resultat efter finansnetto 4 334 -3 462 -12 15 842 389 192 140 616 600 1 664
Årets resultat 3 705 -2 176 125 14 123 44 1 238 1 149 1 232 1 185 1 217
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 645 12 704 9 625 3 146 2 332 4 362 3 920 4 247 5 828
Omsättningstillgångar 19 077 4 507 6 380 9 637 2 292 4 075 1 921 2 463 2 259 1 160
Tillgångar 19 077 15 152 19 084 19 262 5 438 6 407 6 283 6 383 6 506 6 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 666 15 120 17 453 17 483 4 636 5 792 5 553 5 404 5 272 5 287
Obeskattade reserver 0 0 1 286 1 461 511 181 269 488 583 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 411 32 345 318 291 434 461 491 651 1 272
Skulder och eget kapital 19 077 15 152 19 084 19 262 5 438 6 407 6 283 6 383 6 506 6 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834
Utdelning till aktieägare 0 159 157 155 1 275 1 200 1 000 1 000 1 100 1 200
Omsättning 4 180 261 266 4 481 1 080 842 841 1 352 821 6 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 685 -1 845 -75 4 074 729 653 684 1 146 640 1 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,27% -22,93% -78,41% 49,51% -2,14% 0,12% 0,12% 2,31% -86,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,37% -22,59% -0,06% 82,24% 7,15% 3,00% 2,23% 9,65% 9,22% 23,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 397,31% -1 669,76% -4,51% 1 285,88% 47,21% 22,80% 16,65% 73,33% 73,08% 27,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,17% 58,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,93%
Rörelsekapital/omsättning 10 035,48% 2 182,93% 2 268,80% 756,41% 242,84% 432,42% 173,60% 234,76% 195,86% -1,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,85% 99,79% 96,71% 96,35% 92,18% 92,48% 91,54% 90,17% 87,48% 80,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 641,61% 14 078,12% 1 849,28% 3 030,50% 787,63% 938,94% 416,70% 501,63% 347,00% 91,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...