Visa allt om Kennt Andersson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 314 566 929 629 446 556 459 806 778 1 343
Övrig omsättning 7 26 11 43 52 64 12 69 0 65
Rörelseresultat (EBIT) 29 168 265 36 47 106 16 13 97 20
Resultat efter finansnetto 28 167 265 29 46 72 38 25 95 -4
Årets resultat 47 86 176 50 18 41 45 26 49 43
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 892 925 789 806 824 842 807 777 793 817
Omsättningstillgångar 436 446 487 176 260 283 202 268 358 423
Tillgångar 1 329 1 371 1 276 982 1 084 1 124 1 010 1 045 1 151 1 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 1 082 996 820 770 752 711 666 640 591
Obeskattade reserver 55 55 65 135 19 19 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 89 135 0 178 178 200 202 294 301
Kortfristiga skulder 79 144 79 27 117 175 99 177 217 348
Skulder och eget kapital 1 329 1 371 1 276 982 1 084 1 124 1 010 1 045 1 151 1 240
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 68 62 3 0 109 7 81 217 0 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 158 143 9 122 3 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 8 56 30 16 14 11 52 7 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 321 592 940 672 498 620 471 875 778 1 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 314 - 929 629 446 556 459 806 778 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 71 - 237 184 133 144 97 269 43 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 212 282 53 65 126 36 69 121 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,52% -39,07% 47,69% 41,03% -19,78% 21,13% -43,05% 3,60% -42,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,18% 12,25% 20,77% 3,67% 4,34% 9,43% 4,06% 2,39% 8,43% 1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,24% 29,68% 28,53% 5,72% 10,54% 19,06% 8,93% 3,10% 12,47% 1,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,06% 83,22% 81,16% 56,92% 72,42% 72,66% 100,00% 67,00% 30,98% 15,86%
Rörelsekapital/omsättning 113,69% 53,36% 43,92% 23,69% 32,06% 19,42% 22,44% 11,29% 18,12% 5,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,25% 82,05% 82,03% 94,23% 72,40% 68,22% 70,40% 63,73% 55,60% 47,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 517,72% 269,44% 594,94% 525,93% 155,56% 151,43% 124,24% 121,47% 100,00% 100,29%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...