Visa allt om Anders Pegenius Apegenta Aktiebolag
Visa allt om Anders Pegenius Apegenta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 629 6 865 5 994 5 465 5 880 5 479 6 282 5 773 5 605 4 596
Övrig omsättning - - - - - - 8 36 - 50
Rörelseresultat (EBIT) 688 315 589 177 -100 140 -137 131 335 55
Resultat efter finansnetto 574 256 381 74 346 -123 -194 467 -303 247
Årets resultat 275 51 80 38 245 -154 17 397 -431 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 731 869 854 874 179 238 307 392 177 197
Omsättningstillgångar 4 588 4 307 2 994 3 265 2 971 3 309 3 460 3 600 3 241 3 110
Tillgångar 5 319 5 176 3 848 4 139 3 150 3 548 3 768 3 991 3 419 3 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 852 1 576 1 525 1 445 1 507 1 262 1 416 1 399 1 002 1 433
Obeskattade reserver 539 359 236 55 55 0 0 210 168 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 683 1 183 700 700 31 848 1 871 1 904 1 956 1 308
Kortfristiga skulder 246 2 058 1 387 1 939 1 557 1 438 480 478 293 455
Skulder och eget kapital 5 319 5 176 3 848 4 139 3 150 3 548 3 768 3 991 3 419 3 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 746 459 562 602 525 784 562 454 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 194 133 170 180 198 238 199 147 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 629 6 865 5 994 5 465 5 880 5 479 6 290 5 809 5 605 4 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 907 1 716 1 499 1 366 1 470 1 370 1 571 1 443 1 401 1 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 237 151 185 197 185 260 194 158 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 702 340 645 217 -41 219 -52 189 377 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,13% 14,53% 9,68% -7,06% 7,32% -12,78% 8,82% 3,00% 21,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,93% 11,30% 20,92% 5,51% 13,08% 5,55% 0,03% 12,58% 9,80% 8,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% 8,52% 13,43% 4,17% 7,01% 3,60% 0,02% 8,70% 5,98% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,09% 16,90% 39,56% 34,53% 28,18% 34,37% 33,30% 31,25% 35,81% 33,16%
Rörelsekapital/omsättning 56,91% 32,76% 26,81% 24,26% 24,05% 34,15% 47,44% 54,08% 52,60% 57,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,72% 35,86% 44,41% 35,95% 49,13% 35,57% 37,58% 38,93% 32,84% 45,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 519,92% 49,17% 60,27% 50,23% 46,89% 59,32% 211,04% 224,27% 203,41% 218,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...