Visa allt om Lennart Ekdal Media AB
Visa allt om Lennart Ekdal Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 007 2 443 2 982 2 842 2 412 2 627 2 149 2 044 2 153 2 039
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -184 333 902 915 600 766 274 471 211 -5
Resultat efter finansnetto 345 800 1 368 1 278 891 1 027 448 1 347 442 277
Årets resultat 310 573 815 809 606 598 366 1 117 -452 236
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 20 28 36 46 19 27 35 34
Omsättningstillgångar 7 621 7 842 7 653 7 150 6 271 5 838 5 291 5 550 4 336 5 213
Tillgångar 7 633 7 854 7 673 7 178 6 307 5 884 5 310 5 576 4 371 5 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 191 5 481 5 468 5 152 4 603 4 327 3 980 4 064 2 947 3 648
Obeskattade reserver 1 645 1 695 1 641 1 311 1 080 1 025 834 898 823 945
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 325 108 86 199 87 49 132 96 153 112
Kortfristiga skulder 472 570 478 516 537 483 365 518 448 541
Skulder och eget kapital 7 633 7 854 7 673 7 178 6 307 5 884 5 310 5 576 4 371 5 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 751 775 698 760 846
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 219 1 145 987 993 196 208 118 235 207
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 452 429 421 385 376 391 345 526 605
Utdelning till aktieägare 646 600 560 499 260 0 250 450 0 250
Omsättning 2 026 2 443 2 982 2 842 2 412 2 627 2 149 2 044 2 153 2 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 004 2 443 1 491 1 421 1 206 1 314 1 075 1 022 1 077 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 868 1 704 798 715 695 672 693 578 769 833
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -184 341 910 923 610 779 282 480 221 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,85% -18,08% 4,93% 17,83% -8,18% 22,24% 5,14% -5,06% 5,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,52% 10,19% 17,84% 17,80% 14,11% 17,47% 8,44% 26,26% 10,16% 5,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,19% 32,75% 45,91% 44,97% 36,90% 39,13% 20,85% 71,62% 20,62% 13,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,36% 98,81% 98,73% 99,01% 98,92% 97,79% 98,84% 97,99% 98,84% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning 356,20% 297,67% 240,61% 233,43% 237,73% 203,84% 229,22% 246,18% 180,59% 229,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,82% 86,62% 87,94% 86,02% 85,60% 86,38% 86,53% 84,75% 80,98% 82,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 614,62% 1 375,79% 1 601,05% 1 385,66% 1 167,78% 1 208,70% 1 449,59% 1 071,43% 967,86% 963,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...