Visa allt om Rolf Hansson El Aktiebolag
Visa allt om Rolf Hansson El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 910 10 498 4 030 5 204 3 648 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372
Övrig omsättning - 2 3 - 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 397 874 608 370 345 318 256 336 185 37
Resultat efter finansnetto 496 983 642 399 372 349 217 388 132 -115
Årets resultat 366 563 500 178 204 256 146 263 91 -131
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 51 102 153 204 0 17 33 50
Omsättningstillgångar 4 098 5 894 4 094 3 441 2 541 1 981 2 076 1 936 1 670 1 470
Tillgångar 4 098 5 894 4 145 3 543 2 694 2 185 2 076 1 953 1 703 1 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 958 2 787 2 379 2 029 2 002 1 938 1 682 1 653 1 390 1 300
Obeskattade reserver 0 94 94 94 94 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 100 1 600 600 600 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 039 1 414 1 072 820 598 247 394 300 313 221
Skulder och eget kapital 4 098 5 894 4 145 3 543 2 694 2 185 2 076 1 953 1 703 1 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 402 380 380 360 315 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 513 484 668 70 42 32 25 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 212 204 862 202 186 174 169 163 141
Utdelning till aktieägare 320 2 194 155 150 150 140 0 117 0 0
Omsättning 5 910 10 500 4 033 5 204 3 686 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 910 10 498 4 030 5 204 3 648 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 210 1 735 701 1 536 685 613 592 565 513 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 397 925 659 421 396 369 273 353 202 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,70% 160,50% -22,56% 42,65% 17,53% 19,94% 24,84% -26,07% 104,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,35% 16,68% 15,51% 11,23% 13,81% 16,02% 12,81% 19,87% 13,68% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,64% 9,36% 15,96% 7,65% 10,20% 11,28% 10,28% 18,72% 8,31% 4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,54% 27,56% 38,41% 41,76% 33,55% 37,18% 40,22% 51,71% 31,38% 45,26%
Rörelsekapital/omsättning 51,76% 42,67% 74,99% 50,37% 53,26% 55,86% 64,99% 78,92% 48,40% 91,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,38% 48,53% 59,16% 59,34% 76,88% 88,70% 81,02% 84,64% 81,62% 85,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 394,42% 416,83% 381,90% 419,63% 424,92% 802,02% 526,90% 645,33% 533,55% 665,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...