Visa allt om LUNAR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 27 726 38 102 28 712 29 641 34 670 25 221 25 007 27 611 26 532 23 107
Övrig omsättning 1 799 473 639 417 2 269 257 461 324 172 138
Rörelseresultat (EBIT) 1 007 3 581 1 941 448 3 603 -1 616 756 776 639 24
Resultat efter finansnetto 851 3 499 1 830 306 3 520 -1 690 622 644 551 -15
Årets resultat 66 1 886 1 461 269 768 -48 172 134 115 361
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 322 7 363 5 324 7 383 8 242 4 900 6 077 6 293 5 331 2 039
Omsättningstillgångar 14 213 15 771 10 583 8 546 10 026 6 619 6 381 5 911 6 911 6 161
Tillgångar 22 535 23 135 15 908 15 928 18 268 11 519 12 458 12 203 12 242 8 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 736 6 671 4 785 3 324 3 055 2 286 2 834 2 663 3 029 2 915
Obeskattade reserver 5 090 4 305 3 129 3 164 3 216 708 2 362 1 975 1 583 1 213
Avsättningar (tkr) 0 0 249 249 249 249 249 249 0 0
Långfristiga skulder 4 706 2 205 2 379 3 366 4 651 1 924 2 841 2 913 3 783 908
Kortfristiga skulder 8 003 9 953 5 366 5 825 7 097 6 351 4 173 4 405 3 848 3 166
Skulder och eget kapital 22 535 23 135 15 908 15 928 18 268 11 519 12 458 12 203 12 242 8 201
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 376 6 183 5 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 2 690 1 895 1 647
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 500 0 500 0
Omsättning 29 525 38 575 29 351 30 058 36 939 25 478 25 468 27 935 26 704 23 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 17 17 20 21 20 22 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 311 2 381 1 689 1 744 1 734 1 201 1 250 1 255 1 396 1 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 579 519 547 458 471 494 463 427 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 550 5 129 3 946 2 700 5 719 -196 2 214 2 096 2 061 1 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,23% 32,70% -3,13% -14,51% 37,46% 0,86% -9,43% 4,07% 14,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,49% 15,48% 12,26% 2,83% 19,82% -14,02% 6,12% 6,38% 5,22% 0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,65% 9,40% 6,79% 1,52% 10,44% -6,40% 3,05% 2,82% 2,41% 0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,96% 53,44% 65,88% 61,36% 56,17% 66,06% 73,58% 67,92% 70,74% 66,26%
Rörelsekapital/omsättning 22,40% 15,27% 18,17% 9,18% 8,45% 1,06% 8,83% 5,45% 11,54% 12,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,63% 43,35% 45,42% 36,36% 30,45% 24,64% 37,54% 34,45% 34,83% 47,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,60% 158,45% 197,22% 146,71% 141,27% 104,22% 152,91% 134,19% 179,60% 194,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!