Visa allt om Renzius Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Renzius Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 884 1 727 1 886 2 006 2 301 2 492 2 296 1 914 2 143 2 115
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -85 -79 -169 237 124 193 86 -208 43 53
Resultat efter finansnetto -88 -78 -169 237 119 190 82 -208 49 53
Årets resultat -88 -33 1 121 80 61 82 -128 42 22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 490 778 719 909 638 696 243 385 380 437
Omsättningstillgångar 538 581 732 572 712 674 857 651 891 859
Tillgångar 2 028 1 358 1 451 1 481 1 350 1 370 1 100 1 036 1 271 1 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 583 616 615 495 415 481 399 647 697
Obeskattade reserver 0 0 45 215 133 122 0 0 80 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 0 0 3 0 137 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 441 775 789 647 722 696 618 637 544 508
Skulder och eget kapital 2 028 1 358 1 451 1 481 1 350 1 370 1 100 1 036 1 271 1 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 300 296 288 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 366 366 367 554 526 236 334 357 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 188 155 154 224 206 211 236 252 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 0 120 92
Omsättning 1 898 1 727 1 886 2 006 2 301 2 492 2 296 1 914 2 143 2 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 864 943 1 003 767 831 765 638 714 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 279 257 262 244 249 252 294 304 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 316 230 86 452 330 348 228 -48 183 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,09% -8,43% -5,98% -12,82% -7,66% 8,54% 19,96% -10,69% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,14% -5,74% -11,58% 16,07% 9,26% 14,16% 7,82% -19,98% 3,93% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,46% -4,52% -8,91% 11,86% 5,43% 7,78% 3,75% -10,82% 2,33% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,38% 81,82% 81,81% 79,41% 81,31% 78,13% 84,97% 76,02% 77,74% 74,56%
Rörelsekapital/omsättning -47,93% -11,23% -3,02% -3,74% -0,43% -0,88% 10,41% 0,73% 16,19% 16,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,41% 42,93% 44,87% 52,85% 43,93% 36,86% 43,73% 38,51% 55,44% 58,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,11% 60,00% 78,58% 68,62% 76,73% 74,71% 105,66% 72,68% 118,01% 109,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...