Visa allt om LTG Keifor Aktiebolag
Visa allt om LTG Keifor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 138 10 433 16 650 21 900 15 099 13 881 11 311 10 420 7 981 6 935
Övrig omsättning 21 - - - - - - - 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 823 1 005 901 1 527 1 121 1 134 1 174 1 175 172 12
Resultat efter finansnetto 703 849 604 962 623 805 949 679 17 223
Årets resultat 509 714 -160 799 455 590 659 488 11 3 861
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 146 11 344 13 920 14 184 14 562 14 828 15 095 15 362 14 961 2 312
Omsättningstillgångar 2 028 2 167 1 132 1 097 2 224 354 401 415 630 1 027
Tillgångar 13 173 13 511 15 052 15 281 16 786 15 182 15 496 15 777 15 591 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 942 2 433 1 719 1 880 1 798 1 754 1 766 1 813 1 806 1 795
Obeskattade reserver 130 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 147 106 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 875 9 250 6 250 6 425 6 950 7 400 8 400 9 400 10 400 0
Kortfristiga skulder 1 079 1 723 7 031 6 977 8 037 6 028 5 330 4 564 3 384 1 544
Skulder och eget kapital 13 173 13 511 15 052 15 281 16 786 15 182 15 496 15 777 15 591 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 5 971 9 652 12 634 8 708 7 863 6 192 5 420 4 623 3 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 2 379 3 998 4 866 3 230 2 938 2 094 1 996 1 771 1 526
Utdelning till aktieägare 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 159 10 433 16 650 21 900 15 099 13 881 11 311 10 420 7 983 6 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 25 25 24 23 21 17 16 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 417 666 913 656 661 665 651 570 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 343 561 753 538 533 505 483 478 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 021 1 269 1 165 1 905 1 388 1 401 1 441 1 436 193 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,09% -37,34% -23,97% 45,04% 8,77% 22,72% 8,55% 30,56% 15,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,40% 7,69% 5,99% 10,01% 6,68% 7,47% 7,58% 7,47% 1,28% 6,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,08% 9,96% 5,41% 6,98% 7,43% 8,17% 10,38% 11,31% 2,49% 3,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,39% 4,26% -35,43% -26,85% -38,50% -40,88% -43,58% -39,82% -34,51% -7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,10% 18,01% 11,69% 12,30% 10,71% 11,55% 11,40% 11,49% 11,58% 53,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,95% 125,77% 16,10% 15,72% 27,67% 5,87% 7,52% 9,09% 18,62% 66,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...