Visa allt om Holmgren Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 810 351 4 127 232 3 957 274 4 517 094 4 295 004 3 817 798 3 764 612 3 084 794 2 327 723 1 727 534
Övrig omsättning 7 468 11 222 20 607 93 8 676 18 286 12 053 86 404 139 962 0
Rörelseresultat (EBIT) 85 591 -16 449 -93 399 -29 111 21 695 -9 798 51 951 32 678 31 152 24 733
Resultat efter finansnetto 75 676 166 170 -75 990 23 649 15 616 -20 306 51 046 60 735 32 207 82 552
Årets resultat 68 890 165 278 -61 551 33 439 8 209 -17 840 40 420 53 113 25 653 79 887
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 641 692 353 539 142 567 443 681 726 366 819 362 722 359 128 515 961 387 976
Omsättningstillgångar 1 277 044 925 179 986 970 1 281 932 1 151 291 819 028 794 814 859 088 494 199 476 590
Tillgångar - 1 617 532 1 526 112 1 849 375 1 833 017 1 185 847 1 157 536 1 218 216 1 010 160 864 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 460 596 388 431 450 492 701 483 730 408 570 412 890 391 576 327 846 309 115
Minoritetsintressen 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 661 157 1 191 15 582 22 955 20 314 23 842 26 055 27 706 36 576
Långfristiga skulder 178 748 168 283 156 653 291 165 141 108 32 900 33 600 73 690 249 154 272 561
Kortfristiga skulder 1 158 559 852 704 936 818 1 049 927 1 185 224 724 063 687 204 726 895 405 454 246 314
Skulder och eget kapital - 1 617 532 1 526 112 1 849 375 1 833 017 1 185 847 1 157 536 1 218 216 1 010 160 864 566
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 047 1 518 4 349 3 036 2 576 3 275 2 309 3 417 956 1 060
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 465 - -
Löner till övriga anställda 220 789 217 353 258 309 283 690 288 321 246 452 244 915 228 933 200 510 148 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 494 104 089 116 347 134 714 127 874 114 732 108 278 94 183 76 268 59 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 817 819 4 138 454 3 977 881 4 517 187 4 303 680 3 836 084 3 776 665 3 171 198 2 467 685 1 727 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 514 528 628 697 669 642 639 623 547 412
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 359 7 817 6 301 6 481 6 420 5 947 5 891 4 952 4 255 4 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 621 617 628 649 615 586 539 520 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 416 46 016 -46 952 13 819 61 404 20 939 77 395 81 758 97 213 109 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,55% 4,29% -12,39% 5,17% 12,50% 1,41% 22,04% 32,52% 34,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 11,76% -3,61% 2,19% 1,86% -0,44% 5,80% 6,82% 5,20% 11,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,09% 4,61% -1,39% 0,90% 0,80% -0,14% 1,78% 2,69% 2,26% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,89% 15,33% 16,35% 17,48% 16,79% 16,94% 17,42% 17,03% 16,82% 24,67%
Rörelsekapital/omsättning 2,46% 1,76% 1,27% 5,14% -0,79% 2,49% 2,86% 4,29% 3,81% 13,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 36,87% 28,27% 26,64% 26,39% 34,45% 35,67% 32,14% 32,45% 35,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,86% 33,95% 31,26% 41,81% 27,67% 37,47% 31,44% 41,70% 33,06% 57,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 251 1 337 619 578 640 0 0 0 0
Övrig omsättning 49 46 44 41 40 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 554 -1 604 -873 -981 -909 -1 411 -2 388 -100 0 0
Resultat efter finansnetto -491 -3 392 44 735 -1 647 -30 546 6 101 32 709 -4 726 138 575 -1 417
Årets resultat 8 824 -2 308 44 026 -177 -24 449 11 805 39 696 13 571 181 826 1 274
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 222 662 931 715 971 774 514 201 643 212 485 226 727 126 657 449 230 317 311
Omsättningstillgångar 152 315 170 248 749 592 454 455 857 503 432 550 488 72 901 2 571
Tillgångar 721 537 663 101 716 219 775 263 794 097 668 342 730 159 677 145 522 131 319 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 635 407 780 410 087 366 061 366 238 390 687 389 882 372 186 368 616 193 790
Obeskattade reserver 0 0 6 800 24 650 25 150 25 150 25 150 25 150 18 350 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 279 229 937 224 022 309 097 0 0 0 0 0 81 412
Kortfristiga skulder 250 623 25 384 75 310 75 455 402 709 252 505 315 127 279 809 135 165 44 180
Skulder och eget kapital 721 537 663 101 716 219 775 263 794 097 668 342 730 159 677 145 522 131 319 882
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 3 623 712 706 690 632 726 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 534 507 507 528 508 610 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 000 7 000 10 000 7 000
Omsättning 49 297 1 381 660 618 640 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 251 1 337 619 578 640 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 238 1 259 1 241 1 237 1 157 1 371 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 554 -1 604 -873 -981 -909 -1 411 -2 388 -100 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -81,23% 115,99% 7,09% -9,69% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,30% 6,77% 0,34% -3,19% 1,56% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 788,45% 3 628,27% 427,30% -4 388,58% 1 626,41% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning - -10 045,42% -5 614,21% -12 068,82% 32 827,85% 31 773,75% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,74% 61,50% 58,00% 49,70% 48,59% 61,39% 56,08% 57,86% 73,34% 60,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,77% 0,67% 0,33% 0,99% 147,12% 180,53% 159,76% 196,74% 53,93% 5,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!