Visa allt om T S Transmissionservice Aktiebolag
Visa allt om T S Transmissionservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 647 3 802 2 824 3 544 4 164 3 294 2 511 2 437 3 516 4 084
Övrig omsättning 5 - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 383 234 -115 -66 371 282 52 -345 -306 317
Resultat efter finansnetto 368 211 -164 -125 310 218 6 -359 -285 266
Årets resultat 237 211 -164 -125 310 218 6 -359 -215 137
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 54 74 59 113 119 190 254 89 57
Omsättningstillgångar 1 223 828 993 1 142 1 322 1 219 632 682 903 659
Tillgångar 1 280 882 1 067 1 201 1 435 1 337 822 936 991 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 491 310 529 654 344 126 120 107 302
Obeskattade reserver 79 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 71 132 380 375 0 0 0 376 369 65
Kortfristiga skulder 431 258 376 297 781 994 696 440 515 279
Skulder och eget kapital 1 280 882 1 067 1 201 1 435 1 337 822 936 991 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 259 362 448 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 579 482 720 546 415 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 255 231 271 242 212 173 202 241 201
Utdelning till aktieägare 0 0 30 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 3 652 3 802 2 827 3 544 4 164 3 294 2 511 2 437 3 516 4 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 824 1 901 1 412 1 181 2 082 1 647 1 256 1 219 1 758 2 042
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 428 366 337 403 329 229 291 353 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 413 257 -80 5 452 353 120 -263 -268 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,08% 34,63% -20,32% -14,89% 26,41% 31,18% 3,04% -30,69% -13,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,92% 26,76% -10,78% -5,41% 25,85% 21,09% 6,33% -36,86% -24,22% 44,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,50% 6,21% -4,07% -1,83% 8,91% 8,56% 2,07% -14,16% -6,83% 7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,59% 50,74% 53,90% 55,14% 56,89% 59,29% 55,64% 54,86% 43,91% 47,21%
Rörelsekapital/omsättning 21,72% 14,99% 21,85% 23,84% 12,99% 6,83% -2,55% 9,93% 11,04% 9,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,42% 55,67% 29,05% 44,05% 45,57% 25,73% 15,33% 12,82% 10,80% 49,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,54% 85,66% 86,17% 146,46% 69,14% 47,28% 33,19% 88,18% 114,37% 139,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...