Visa allt om J & R Entreprenad i Örkelljunga Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 54 209 65 406 66 378 62 236 56 182 52 066 40 252 33 516 31 116 30 920
Övrig omsättning 73 411 0 4 827 3 0 87 0 43
Rörelseresultat (EBIT) -324 12 075 12 159 8 062 8 573 9 653 3 964 1 405 352 -768
Resultat efter finansnetto -470 11 913 12 037 7 922 8 432 9 574 3 906 1 365 289 -544
Årets resultat 43 9 274 7 104 6 268 5 665 5 792 3 194 1 569 1 127 69
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 433 15 104 13 957 13 901 14 889 11 204 8 473 9 004 9 799 10 894
Omsättningstillgångar 18 852 31 979 22 183 17 686 10 840 17 914 10 850 10 858 9 168 9 241
Tillgångar 31 284 47 084 36 140 31 587 25 729 29 118 19 323 19 863 18 967 20 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 631 16 889 13 115 11 510 10 243 13 558 7 765 8 471 10 862 12 615
Obeskattade reserver 6 405 6 960 6 857 3 895 4 038 2 906 776 985 1 649 2 818
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 486 3 845 2 866 3 017 3 938 2 126 6 973 6 580 3 270 890
Kortfristiga skulder 10 762 19 390 13 303 13 164 7 511 10 528 3 808 3 827 3 186 3 812
Skulder och eget kapital 31 284 47 084 36 140 31 587 25 729 29 118 19 323 19 863 18 967 20 136
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 512 1 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 8 468 7 866 6 528 6 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 3 808 3 278 3 270 3 077
Utdelning till aktieägare 0 5 300 5 500 5 500 5 000 8 980 0 3 900 3 960 2 880
Omsättning 54 282 65 817 66 378 62 240 57 009 52 069 40 252 33 603 31 116 30 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 26 26 24 22 22 21 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 168 2 616 2 553 2 394 2 341 2 367 1 830 1 596 1 414 1 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 635 653 652 640 621 581 551 529 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 904 15 187 14 536 10 349 10 349 10 578 4 701 2 352 1 593 1 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,12% -1,46% 6,66% 10,78% 7,91% 29,35% 20,10% 7,71% 0,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,04% 25,65% 33,64% 25,52% 33,32% 33,16% 20,56% 7,17% 1,91% -2,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,60% 18,46% 18,32% 12,95% 15,26% 18,55% 9,87% 4,25% 1,17% -1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,85% 58,92% 59,08% 55,07% 57,13% 58,65% 58,13% 57,07% 60,20% 59,30%
Rörelsekapital/omsättning 14,92% 19,25% 13,38% 7,27% 5,93% 14,19% 17,49% 20,98% 19,22% 17,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,15% 47,40% 51,09% 46,06% 52,05% 54,35% 43,32% 46,52% 64,05% 72,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,48% 162,96% 164,17% 132,00% 139,46% 167,17% 276,60% 275,96% 277,46% 233,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!