Visa allt om Indea Group AB
Visa allt om Indea Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 867 2 213 1 931 1 970 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 016 264 99 237 1 450 78 -244 505 -202 440
Resultat efter finansnetto 998 520 131 300 1 377 179 -538 112 -888 94
Årets resultat 816 460 95 176 703 65 -537 -65 -761 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 579 701 997 797 622 643 1 276 1 319 1 425 1 843
Omsättningstillgångar 2 297 1 402 1 482 1 241 1 332 469 275 696 695 876
Tillgångar 2 876 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 038 1 472 1 159 1 189 1 213 510 445 982 1 047 1 809
Obeskattade reserver 378 433 446 443 376 0 11 13 0 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 129 139 0 250 550 600 650 350
Kortfristiga skulder 460 198 745 267 365 352 545 420 423 434
Skulder och eget kapital 2 876 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 339 424 327 402 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 588 550 444 552 378 208 144 103 142 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 455 449 384 399 336 442 502 474 451 473
Utdelning till aktieägare 300 250 0 125 200 0 0 0 0 0
Omsättning 2 867 2 213 1 931 1 973 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 956 553 966 985 1 496 1 060 1 005 1 207 952 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 371 262 443 516 410 533 578 504 498 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 022 312 147 242 1 461 96 -183 577 -160 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,55% 14,60% -1,98% -34,16% 41,20% 5,48% -16,78% 26,85% -23,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,81% 25,11% 5,77% 14,87% 74,21% 19,26% -15,28% 27,44% -7,12% 20,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,93% 23,86% 7,41% 15,38% 48,46% 10,10% -11,80% 22,91% -7,93% 22,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,99% 84,37%
Rörelsekapital/omsättning 64,07% 54,41% 38,17% 49,44% 32,32% 5,52% -13,44% 11,43% 14,29% 17,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,11% 86,06% 60,79% 74,36% 76,26% 45,90% 29,21% 49,20% 49,39% 69,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 499,35% 708,08% 198,93% 464,79% 364,93% 133,24% 50,46% 165,71% 164,30% 201,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...