Visa allt om Näsbo Gård AB
Visa allt om Näsbo Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 797 758 543 529 475 219 993 1 014 896 1 082
Övrig omsättning 4 - - 172 261 332 87 71 29 53
Rörelseresultat (EBIT) -18 115 38 172 205 118 384 249 42 168
Resultat efter finansnetto -32 99 20 150 170 108 382 173 -41 75
Årets resultat 51 76 14 86 93 66 213 125 8 59
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 942 3 046 3 049 3 150 3 286 3 354 2 149 2 154 2 076 1 997
Omsättningstillgångar 423 196 190 270 489 503 104 211 124 551
Tillgångar 3 365 3 242 3 239 3 420 3 775 3 857 2 253 2 366 2 200 2 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 119 1 069 993 978 892 799 733 520 395 447
Obeskattade reserver 131 229 229 229 191 148 132 40 42 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 983 1 867 1 819 1 855 2 466 2 729 1 266 1 391 1 507 1 681
Kortfristiga skulder 132 77 198 357 226 180 123 414 256 321
Skulder och eget kapital 3 365 3 242 3 239 3 420 3 775 3 857 2 253 2 366 2 200 2 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 199 192 192 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 48 48 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 25 0 32 14 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 32 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 1 61 109 150 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 801 758 543 701 736 551 1 080 1 085 925 1 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 238 110 497 507 448 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 15 67 176 200 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 210 139 308 339 201 463 345 101 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,15% 39,59% 2,65% 11,37% 116,89% -77,95% -2,07% 13,17% -17,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,53% 3,55% 1,23% 5,03% 5,43% 3,06% 17,18% 10,57% 2,09% 6,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,26% 15,17% 7,37% 32,51% 43,16% 53,88% 38,97% 24,65% 5,13% 15,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,51% 15,70% -1,47% -16,45% 55,37% 147,49% -1,91% -20,02% -14,73% 21,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,29% 38,48% 36,17% 33,82% 27,36% 23,54% 36,85% 23,22% 19,33% 20,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,21% 203,90% 48,99% 43,14% 182,74% 208,89% 84,55% 50,97% 48,44% 171,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...