Visa allt om M & M Leijon Aktiebolag
Visa allt om M & M Leijon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 516 5 154 5 207 4 978 5 906 6 783 7 604 5 635 3 870 3 469
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 592 1 062 546 39 -21 510 829 250 -45 118
Resultat efter finansnetto 591 1 062 548 45 -19 513 821 229 -71 98
Årets resultat 468 657 316 32 1 275 450 121 0 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 41 17 0 2 12 23 37 47 46
Omsättningstillgångar 3 039 2 650 2 175 1 957 2 395 2 566 2 319 1 740 1 155 1 047
Tillgångar 3 101 2 691 2 192 1 957 2 397 2 578 2 342 1 777 1 202 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 588 1 320 1 064 788 796 895 721 321 200 240
Obeskattade reserver 776 787 569 429 428 456 324 120 64 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 176 170 143
Kortfristiga skulder 737 584 560 740 1 173 1 227 1 296 1 160 769 568
Skulder och eget kapital 3 101 2 691 2 192 1 957 2 397 2 578 2 342 1 777 1 202 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 412 354 435 488 417 416 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 233 1 173 1 375 1 194 1 584 1 779 1 462 1 376 951 906
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 505 495 630 700 780 853 761 692 536 501
Utdelning till aktieägare 1 000 200 400 40 40 100 100 50 0 40
Omsättning 4 516 5 154 5 207 4 978 5 917 6 783 7 604 5 635 3 870 3 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 6 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 289 1 302 996 984 1 131 1 521 1 127 774 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 413 511 475 468 514 562 492 376 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 602 1 067 547 41 -10 520 843 269 -5 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,38% -1,02% 4,60% -15,71% -12,93% -10,80% 34,94% 45,61% 11,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,09% 39,50% 25,05% 2,40% -0,63% 20,09% 35,40% 14,07% -3,74% 10,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,11% 20,62% 10,54% 0,94% -0,25% 7,64% 10,90% 4,44% -1,16% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,43% 67,42% 68,06% 68,88% 66,41% 68,20% 62,24% 63,41% 64,81% 70,91%
Rörelsekapital/omsättning 50,97% 40,09% 31,02% 24,45% 20,69% 19,74% 13,45% 10,29% 9,97% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,73% 71,86% 68,79% 57,36% 46,37% 47,75% 40,98% 23,04% 20,47% 31,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,14% 449,14% 381,61% 258,11% 200,17% 201,96% 166,82% 142,41% 137,45% 178,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...