Visa allt om Inredare Kjell Petersson Aktiebolag
Visa allt om Inredare Kjell Petersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 75 22 444 1 710 4 618 1 678 2 029 4 089 2 303
Övrig omsättning - 5 528 25 83 - 15 70 88 1 100
Rörelseresultat (EBIT) -36 9 -68 49 96 64 84 90 82 -296
Resultat efter finansnetto -38 7 -56 44 61 21 11 8 3 -341
Årets resultat -38 7 -56 -1 54 21 11 8 64 -402
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 100 143 217 293 418 630 842
Omsättningstillgångar 111 173 224 746 657 1 499 948 941 1 137 1 630
Tillgångar 111 173 224 846 801 1 716 1 241 1 359 1 767 2 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 118 112 268 269 215 194 183 175 111
Obeskattade reserver 0 0 0 45 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 142 34 110 301 546 0 0
Kortfristiga skulder 30 54 113 391 497 1 390 746 630 1 592 2 300
Skulder och eget kapital 111 173 224 846 801 1 716 1 241 1 359 1 767 2 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 30 10 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 365 809 556 291 697 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 111 283 179 154 290 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 80 550 469 1 793 4 618 1 693 2 099 4 177 3 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 924 420 507 1 022 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 220 187 119 258 174
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 9 -68 92 157 157 209 302 294 -83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 240,91% -95,05% -74,04% -62,97% 175,21% -17,30% -50,38% 77,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,20% -23,66% 5,79% 12,11% 3,73% 6,77% 6,62% 4,64% -11,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 12,00% -240,91% 11,04% 5,67% 1,39% 5,01% 4,44% 2,01% -12,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 45,33% 100,00% 92,79% 72,69% 40,97% 82,72% 64,12% 53,09% 11,12%
Rörelsekapital/omsättning - 158,67% 504,55% 79,95% 9,36% 2,36% 12,04% 15,33% -11,13% -29,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,97% 68,21% 50,00% 35,60% 33,58% 12,53% 15,63% 13,47% 9,90% 6,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 370,00% 320,37% 198,23% 190,79% 114,69% 79,06% 113,00% 139,84% 41,90% 52,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...