Visa allt om Byggnadssnickerier i Krokom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 67 926 67 136 53 703 60 421 47 039 47 086 37 914 30 963 23 548 14 740
Övrig omsättning 45 472 421 1 834 1 161 468 728 951 887 505
Rörelseresultat (EBIT) 6 713 6 645 5 299 6 246 2 269 3 428 2 144 2 861 3 364 1 706
Resultat efter finansnetto 6 931 6 472 5 094 6 067 2 084 3 263 1 977 2 634 3 152 1 520
Årets resultat 5 574 4 056 4 539 5 022 1 624 2 526 2 006 1 538 1 541 862
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 821 13 683 13 036 15 015 11 212 9 088 7 931 10 061 7 656 6 663
Omsättningstillgångar 25 815 24 287 19 519 19 315 16 955 17 157 12 259 9 858 6 983 5 694
Tillgångar 40 636 37 970 32 555 34 330 28 167 26 246 20 190 19 919 14 639 12 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 443 17 869 16 813 14 374 9 352 9 828 9 401 7 545 6 157 4 766
Obeskattade reserver 2 940 2 940 1 640 2 325 2 721 2 721 2 721 3 329 2 679 1 521
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 178 6 122 6 102 10 233 7 552 5 276 2 771 4 444 3 039 3 052
Kortfristiga skulder 11 074 11 039 8 000 7 398 8 542 8 421 5 296 4 601 2 764 3 018
Skulder och eget kapital 40 636 37 970 32 555 34 330 28 167 26 246 20 190 19 919 14 639 12 357
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 739 3 766 2 599 2 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 655 1 237 897 1 005
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150
Omsättning 67 971 67 608 54 124 62 255 48 200 47 554 38 642 31 914 24 435 15 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 18 19 18 15 13 12 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 575 3 730 2 984 3 180 2 613 3 139 2 916 2 580 3 364 2 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 541 534 510 488 469 477 405 505 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 969 10 012 8 510 9 318 4 751 5 888 4 569 5 113 4 918 3 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,18% 25,01% -11,12% 28,45% -0,10% 24,19% 22,45% 31,49% 59,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,51% 17,50% 16,30% 18,53% 8,06% 13,06% 10,62% 14,36% 22,98% 13,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,48% 9,90% 9,88% 10,53% 4,83% 7,28% 5,66% 9,24% 14,29% 11,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,80% 39,24% 43,33% 36,45% 36,17% 39,34% 36,29% 42,20% 44,55% 59,19%
Rörelsekapital/omsättning 21,70% 19,73% 21,45% 19,72% 17,89% 18,55% 18,37% 16,98% 17,92% 18,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,95% 53,10% 55,57% 47,15% 40,74% 45,53% 57,07% 50,91% 56,33% 47,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,27% 142,99% 138,34% 139,89% 105,36% 117,36% 105,63% 104,50% 135,56% 93,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!