Visa allt om Expertus Kemiteknik Aktiebolag
Visa allt om Expertus Kemiteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 454 2 377 2 218 2 098 2 590 2 125 2 617 2 884 2 017 2 364
Övrig omsättning 13 73 225 233 - 24 687 326 46 -
Rörelseresultat (EBIT) -106 64 -23 148 173 427 467 336 83 -120
Resultat efter finansnetto -91 342 3 223 3 545 41 472 349 83 -110
Årets resultat 33 187 11 129 3 452 -87 233 176 52 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 132 140 110 501 138 164 173 193 142
Omsättningstillgångar 4 704 5 183 5 377 5 158 5 045 2 086 2 423 1 953 1 247 1 845
Tillgångar 4 946 5 315 5 517 5 268 5 546 2 224 2 587 2 126 1 440 1 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 020 4 147 4 117 4 263 4 299 848 1 062 957 900 940
Obeskattade reserver 296 439 380 427 375 317 302 162 57 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 630 730 1 020 578 872 1 059 1 222 1 008 482 988
Skulder och eget kapital 4 946 5 315 5 517 5 268 5 546 2 224 2 587 2 126 1 440 1 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 433 472 10 75 60 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 55
Löner till övriga anställda - 327 507 536 - 0 516 359 322 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 67 75 155 93 131 170 174 158 246
Utdelning till aktieägare 163 160 157 157 165 0 128 127 120 91
Omsättning 1 467 2 450 2 443 2 331 2 590 2 149 3 304 3 210 2 063 2 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 454 2 377 2 218 2 098 2 590 2 125 2 617 1 442 1 009 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 402 715 718 423 464 972 316 206 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 101 10 169 200 454 495 369 123 -88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,83% 7,17% 5,72% -19,00% 21,88% -18,80% -9,26% 42,98% -14,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,52% 8,99% 0,05% 4,25% 63,94% 19,60% 18,25% 16,42% 6,11% -5,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,16% 20,11% 0,14% 10,68% 136,91% 20,52% 18,04% 12,10% 4,36% -4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,20% 60,92% 58,75% 66,25% 63,40% 71,06% 72,18% 45,63% 83,14% 75,63%
Rörelsekapital/omsättning 280,19% 187,34% 196,44% 218,30% 161,12% 48,33% 45,89% 32,77% 37,93% 36,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,95% 84,47% 80,00% 87,24% 82,50% 48,63% 49,65% 50,63% 65,35% 49,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 686,83% 670,96% 495,49% 851,90% 551,38% 159,02% 183,80% 177,98% 218,67% 180,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...