Visa allt om Löhfs Gräv Aktiebolag
Visa allt om Löhfs Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 571 771 860 1 587 1 478 1 234 1 295 1 342 1 936 1 915
Övrig omsättning 177 - - 48 3 - 13 137 - 60
Rörelseresultat (EBIT) 140 -2 -46 154 -185 164 -141 -196 -182 -297
Resultat efter finansnetto 140 -2 -46 154 -185 163 -146 -204 -198 -331
Årets resultat 129 3 -14 90 -125 83 -52 0 29 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 302 395 429 430 320 370 431 698 780 1 212
Omsättningstillgångar 361 238 231 285 255 418 365 335 371 433
Tillgångar 663 632 660 715 574 788 796 1 033 1 151 1 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 410 281 278 293 203 327 245 296 296 267
Obeskattade reserver 0 26 32 65 0 60 0 94 303 545
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 193 217 156 172 200 243 291 207 305
Kortfristiga skulder 74 133 133 202 199 200 309 352 345 527
Skulder och eget kapital 663 632 660 715 574 788 796 1 033 1 151 1 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 310 420 405 402 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 210 302 552 553 0 0 19 124 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 119 190 280 275 221 248 252 286 291
Utdelning till aktieägare 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 748 771 860 1 635 1 481 1 234 1 308 1 479 1 936 1 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 286 386 430 794 - 617 648 671 645 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 115 165 254 425 - 266 344 347 276 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 32 -12 186 -121 225 126 169 269 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,94% -10,35% -45,81% 7,37% 19,77% -4,71% -3,50% -30,68% 1,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,12% -0,32% -6,97% 21,54% -32,23% 20,94% -17,71% -18,97% -15,81% -18,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,52% -0,26% -5,35% 9,70% -12,52% 13,37% -10,89% -14,61% -9,40% -15,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,59% 79,64% 83,84% 79,71% 72,12% 88,49% 88,11% 82,86% 62,45% 84,02%
Rörelsekapital/omsättning 50,26% 13,62% 11,40% 5,23% 3,79% 17,67% 4,32% -1,27% 1,34% -4,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,84% 47,67% 45,90% 48,07% 35,37% 47,11% 30,78% 35,36% 44,67% 40,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 487,84% 178,95% 173,68% 141,09% 128,14% 209,00% 118,12% 95,17% 107,54% 82,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...