Visa allt om Ideas AB
Visa allt om Ideas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 418 8 941 9 313 5 798 5 391 4 518 3 824 2 480 1 520 1 281
Övrig omsättning 166 212 257 197 - - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 652 835 2 236 791 241 819 251 -260 242 -35
Resultat efter finansnetto 648 833 2 235 784 231 813 246 -268 235 -39
Årets resultat 371 475 1 298 415 163 397 1 -1 165 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 141 168 194 221 128 127 144 162 180
Omsättningstillgångar 3 926 4 045 3 671 2 384 2 015 1 934 945 358 836 296
Tillgångar 4 080 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 154 2 282 1 807 1 249 834 672 275 284 385 220
Obeskattade reserver 1 150 984 769 205 0 0 0 0 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 163 20
Kortfristiga skulder 776 920 1 262 1 125 1 403 1 391 798 218 431 236
Skulder och eget kapital 4 080 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 570 548 461 341 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 839 1 453 1 568 1 148 1 377 92 6 172 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 568 446 468 352 405 233 205 223 146 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 584 9 153 9 570 5 995 5 391 4 518 3 824 2 512 1 520 1 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 355 2 235 2 328 1 450 1 348 2 259 3 824 1 240 1 520 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 487 514 380 455 458 778 435 494 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 687 862 2 263 818 266 834 268 -242 260 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,07% -3,99% 60,62% 7,55% 19,32% 18,15% 54,19% 63,16% 18,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,98% 19,97% 58,31% 30,67% 10,77% 39,72% 23,39% -51,69% 24,25% -7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% 9,35% 24,03% 13,64% 4,47% 18,13% 6,56% -10,48% 15,92% -2,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,92% 38,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,25% 35,73% 68,22% 62,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,48% 34,95% 25,87% 21,71% 11,35% 12,02% 3,84% 5,65% 26,64% 4,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,78% 72,85% 62,71% 54,29% 37,28% 32,59% 25,63% 56,46% 39,95% 46,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,93% 439,67% 290,89% 211,91% 143,62% 139,04% 118,42% 164,22% 193,97% 125,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...