Visa allt om KB:s Tak och Fasadmålning Aktiebolag
Visa allt om KB:s Tak och Fasadmålning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 383 1 018 1 512 1 508 2 324 3 175 2 470 2 391 2 634 3 943
Övrig omsättning 163 59 57 - 17 68 83 1 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -193 7 175 -158 50 428 2 -35 181 384
Resultat efter finansnetto -193 162 188 -132 116 468 16 18 150 457
Årets resultat -70 160 184 0 107 250 4 20 38 262
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 46 68 89 58 20 14 51 93 142
Omsättningstillgångar 1 792 2 310 2 097 2 165 2 716 3 301 2 996 2 962 2 933 3 115
Tillgångar 2 002 2 357 2 165 2 254 2 774 3 322 3 010 3 012 3 026 3 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 634 1 864 1 854 1 820 1 971 2 007 1 884 1 999 2 100 2 153
Obeskattade reserver 0 123 166 216 356 384 259 277 280 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 367 370 144 218 448 931 867 736 647 883
Skulder och eget kapital 2 002 2 357 2 165 2 254 2 774 3 322 3 010 3 012 3 026 3 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 203 425 380 505 454 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 250 250 250 250 0
Löner till övriga anställda - 358 529 510 708 870 802 631 584 1 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 166 255 289 447 547 500 398 453 701
Utdelning till aktieägare 215 160 0 0 150 143 127 120 120 92
Omsättning 546 1 077 1 569 1 508 2 341 3 243 2 553 2 392 2 642 3 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 4 5 5 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 383 509 756 754 581 635 494 478 527 563
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 338 262 393 402 341 370 344 309 300 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -172 29 197 -143 60 440 38 7 230 440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,38% -32,67% 0,27% -35,11% -26,80% 28,54% 3,30% -9,23% -33,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,64% 6,87% 8,64% -5,86% 4,36% 14,06% 0,53% 0,60% 8,10% 14,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,39% 15,91% 12,37% -8,75% 5,21% 14,71% 0,65% 0,75% 9,30% 11,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,80% 84,87% 82,08% 73,81% 78,10% 84,28% 83,24% 83,44% 83,98% 85,29%
Rörelsekapital/omsättning 372,06% 190,57% 129,17% 129,11% 97,59% 74,65% 86,19% 93,10% 86,79% 56,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,62% 83,15% 91,62% 88,22% 80,51% 68,93% 68,93% 73,15% 76,06% 70,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 485,56% 620,00% 1 446,53% 987,16% 601,56% 352,20% 343,02% 399,18% 449,61% 350,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...