Visa allt om Evenemangsbyrån i Täby Aktiebolag
Visa allt om Evenemangsbyrån i Täby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 522 7 159 6 775 5 096 3 739 3 366 2 835 2 846 2 188 3 846
Övrig omsättning - 13 - 13 21 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 006 745 853 923 696 -176 14 539 -227 -508
Resultat efter finansnetto 2 000 751 860 949 750 -298 142 568 -630 -576
Årets resultat 1 212 427 477 539 503 -298 142 568 -619 -212
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 363 1 019 459 389 123 549 578 241 20 50
Omsättningstillgångar 6 203 3 932 4 152 3 216 2 579 1 559 1 860 2 821 2 196 3 052
Tillgångar 7 566 4 951 4 611 3 605 2 702 2 109 2 438 3 062 2 216 3 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 696 2 484 2 057 1 580 1 745 1 243 1 741 1 626 1 058 1 678
Obeskattade reserver 1 284 845 652 414 159 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 221 101 121 307 137 184 85 811 926 941
Kortfristiga skulder 2 366 1 521 1 782 1 305 660 682 612 625 232 484
Skulder och eget kapital 7 566 4 951 4 611 3 605 2 702 2 109 2 438 3 062 2 216 3 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 301 360 3 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 014 889 485 263 91 82 106 276 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 456 343 152 89 241 327 218 265 353
Utdelning till aktieägare 3 100 0 0 0 250 0 200 0 0 0
Omsättning 9 522 7 172 6 775 5 109 3 760 3 366 2 835 2 846 2 188 3 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 381 2 386 2 258 2 548 3 739 1 683 1 418 1 423 1 094 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 493 433 327 362 321 385 164 272 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 130 908 993 1 041 751 -119 73 568 -185 -455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,01% 5,67% 32,95% 36,29% 11,08% 18,73% -0,39% 30,07% -43,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,51% 15,27% 18,69% 26,35% 27,76% -8,35% 8,70% 20,05% -9,75% -15,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,07% 10,56% 12,72% 18,64% 20,06% -5,23% 7,48% 21,57% -9,87% -12,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,09% 45,80% 46,98% 49,35% 46,08% 36,75% 51,22% 52,14% 48,17% 35,44%
Rörelsekapital/omsättning 40,30% 33,68% 34,98% 37,50% 51,32% 26,05% 44,02% 77,16% 89,76% 66,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,09% 63,48% 55,64% 52,79% 68,92% 58,94% 71,41% 53,10% 47,74% 54,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,17% 258,51% 233,00% 246,44% 390,76% 228,59% 303,92% 451,36% 946,55% 630,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...