Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag
Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 86 101 76 667 73 212 70 186 58 901 55 748 54 526 51 488 48 294 40 287
Övrig omsättning 902 134 289 474 944 741 1 287 1 026 17 22
Rörelseresultat (EBIT) 10 672 6 821 8 595 9 463 7 098 6 881 8 407 7 648 4 294 2 231
Resultat efter finansnetto 10 514 6 607 8 183 8 852 6 303 5 781 7 716 6 934 1 786 623
Årets resultat 392 1 395 3 102 819 2 14 2 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 184 41 717 47 477 49 496 60 382 60 755 65 518 62 065 54 942 67 863
Omsättningstillgångar 21 365 17 578 20 495 18 590 13 039 9 961 9 905 10 574 8 777 5 876
Tillgångar 61 549 59 295 67 972 68 086 73 421 70 716 75 423 72 639 63 720 73 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 100 5 708 4 312 1 211 392 390 376 374 372 373
Obeskattade reserver 15 079 26 641 28 842 30 360 32 580 28 700 24 365 18 265 12 765 11 691
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 614 12 744 16 430 19 246 24 426 25 840 33 488 36 758 32 906 42 541
Kortfristiga skulder 29 757 14 202 18 387 17 270 16 024 15 786 17 193 17 242 17 675 19 134
Skulder och eget kapital 61 549 59 295 67 972 68 086 73 421 70 716 75 423 72 639 63 720 73 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 261 1 262 1 265 0 - 1 200 1 144 1 094 864 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 893 23 746 21 258 20 815 17 496 15 299 15 433 13 487 12 542 10 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 722 9 117 7 912 7 347 6 345 5 691 5 484 5 184 4 856 4 520
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 87 003 76 801 73 501 70 660 59 845 56 489 55 813 52 514 48 311 40 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 85 73 68 60 58 58 54 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 906 902 1 003 1 032 982 961 940 953 966 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 405 422 417 403 385 386 375 376 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 975 17 038 18 893 19 241 16 402 15 937 16 517 15 449 13 380 9 526
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,31% 4,72% 4,31% 19,16% 5,66% 2,24% 5,90% 6,61% 19,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,34% 11,51% 12,71% 13,99% 9,79% 9,82% 11,17% 10,58% 6,79% 3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,40% 8,90% 11,80% 13,57% 12,21% 12,46% 15,45% 14,92% 8,96% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,75% 4,40% 2,88% 1,88% -5,07% -10,45% -13,37% -12,95% -18,42% -32,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,02% 44,67% 39,44% 36,56% 33,24% 30,46% 24,31% 19,05% 15,01% 11,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,79% 121,66% 111,46% 107,64% 81,37% 63,10% 57,61% 61,33% 49,66% 30,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...