Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2022 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-02 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 141 955 91 432 87 711 89 843 89 250 86 101 76 667 73 212 70 186 58 901
Övrig omsättning 701 1 935 2 217 2 381 729 902 134 289 474 944
Rörelseresultat (EBIT) 1 600 588 5 365 11 562 11 747 10 672 6 821 8 595 9 463 7 098
Resultat efter finansnetto 289 -487 5 014 11 394 11 625 10 514 6 607 8 183 8 852 6 303
Årets resultat 3 -1 749 0 5 965 3 338 392 1 395 3 102 819 2
Balansräkningar (tkr)
2022-02 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 683 132 051 83 042 49 448 32 454 40 184 41 717 47 477 49 496 60 382
Omsättningstillgångar 24 908 18 559 25 220 26 180 24 971 21 365 17 578 20 495 18 590 13 039
Tillgångar 136 591 150 610 108 262 75 627 57 425 61 549 59 295 67 972 68 086 73 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 906 5 903 5 902 8 402 9 438 6 100 5 708 4 312 1 211 392
Obeskattade reserver 30 192 29 942 28 702 23 099 19 879 15 079 26 641 28 842 30 360 32 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 988 86 971 46 641 20 889 6 865 10 614 12 744 16 430 19 246 24 426
Kortfristiga skulder 31 506 27 795 27 017 23 237 21 243 29 757 14 202 18 387 17 270 16 024
Skulder och eget kapital 136 591 150 610 108 262 75 627 57 425 61 549 59 295 67 972 68 086 73 421
Löner & utdelning (tkr)
2022-02
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 231 240 658 601 1 257 1 261 1 262 1 265 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 225 33 673 30 611 29 631 27 988 26 893 23 746 21 258 20 815 17 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 788 11 653 11 483 10 940 10 938 10 722 9 117 7 912 7 347 6 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 500 7 000 0 0 0 0 0
Omsättning 142 656 93 367 89 928 92 224 89 979 87 003 76 801 73 501 70 660 59 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 137 112 104 99 98 95 85 73 68 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 036 816 843 908 911 906 902 1 003 1 032 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 410 415 421 415 412 405 422 417 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 968 16 015 16 873 20 007 21 027 20 975 17 038 18 893 19 241 16 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 4,24% -2,37% 0,66% 3,66% 12,31% 4,72% 4,31% 19,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 0,40% 5,05% 15,29% 20,46% 17,34% 11,51% 12,71% 13,99% 9,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,13% 0,65% 6,23% 12,87% 13,16% 12,40% 8,90% 11,80% 13,57% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,65% -10,10% -2,05% 3,28% 4,18% -9,75% 4,40% 2,88% 1,88% -5,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,56% 19,43% 26,13% 34,93% 43,44% 29,02% 44,67% 39,44% 36,56% 33,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,87% 53,34% 90,13% 110,01% 115,67% 70,79% 121,66% 111,46% 107,64% 81,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!