Visa allt om Pannpartner AB
Visa allt om Pannpartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 264 23 027 24 245 23 971 19 791 28 724 21 792 17 816 18 730 14 164
Övrig omsättning 5 25 306 27 318 322 - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 538 1 157 1 484 187 983 1 229 654 1 048 933 1 286
Resultat efter finansnetto 1 879 534 803 -733 22 172 27 517 197 739
Årets resultat 1 053 283 711 -733 4 113 23 517 113 567
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 389 2 309 2 444 2 445 1 361 2 244 1 449 135 285 395
Omsättningstillgångar 12 005 9 588 9 579 7 602 8 376 10 416 8 685 8 296 8 692 7 813
Tillgångar 14 394 11 896 12 022 10 048 9 737 12 660 10 134 8 431 8 977 8 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 161 1 108 825 114 847 844 731 708 750 637
Obeskattade reserver 550 150 50 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 666 1 457 571 469 113 0 400 400 0
Kortfristiga skulder 11 684 9 972 9 690 9 362 8 421 11 704 9 404 7 323 7 827 7 572
Skulder och eget kapital 14 394 11 896 12 022 10 048 9 737 12 660 10 134 8 431 8 977 8 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 324 178 161 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 722 2 836 2 841 2 441 3 223 3 062 1 833 942 655 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 203 1 193 1 188 821 1 105 986 726 568 483 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 269 23 052 24 551 23 998 20 109 29 046 21 792 17 823 18 730 14 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 5 7 8 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 609 3 838 4 041 4 794 2 827 3 591 3 632 3 563 3 746 2 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 674 689 661 751 584 506 515 413 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 985 1 534 1 732 361 1 100 1 391 732 1 132 1 074 1 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,51% -5,02% 1,14% 21,12% -31,10% 31,81% 22,32% -4,88% 32,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,64% 9,84% 12,45% 1,87% 10,12% 9,71% 6,48% 12,45% 10,39% 15,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,47% 5,08% 6,17% 0,78% 4,98% 4,28% 3,01% 5,89% 4,98% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,93% 38,92% 30,65% 32,36% 45,99% 34,16% 33,74% 36,77% 33,28% 44,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,82% -1,67% -0,46% -7,34% -0,23% -4,48% -3,30% 5,46% 4,62% 1,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,99% 10,30% 7,19% 1,13% 8,70% 6,67% 7,21% 8,40% 8,35% 7,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,51% 61,89% 64,42% 51,56% 61,60% 62,07% 68,53% 52,81% 64,46% 51,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...