Visa allt om Ängesbäckens Lantbruk AB
Visa allt om Ängesbäckens Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10 548 11 173 12 182 10 982 10 511 10 293 9 941 6 124 9 756 9 635
Övrig omsättning 1 490 1 982 1 865 1 983 1 638 1 887 1 818 1 435 1 661 813
Rörelseresultat (EBIT) -342 45 823 373 1 073 889 1 760 914 1 722 1 178
Resultat efter finansnetto -648 -221 458 47 536 277 1 600 565 926 501
Årets resultat 1 25 487 64 151 153 462 15 111 56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 597 17 983 16 912 17 339 18 284 18 531 15 708 16 173 13 557 13 708
Omsättningstillgångar 4 485 5 437 5 224 3 983 4 175 3 592 3 786 3 184 4 284 3 402
Tillgångar 21 082 23 420 22 136 21 322 22 459 22 122 19 494 19 357 17 842 17 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 598 1 597 1 572 1 085 1 021 869 938 724 749 678
Obeskattade reserver 2 990 3 648 3 894 3 926 3 944 3 630 3 530 2 430 1 880 1 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 756 14 216 13 754 13 937 16 057 16 009 13 227 12 979 13 506 11 003
Kortfristiga skulder 2 737 3 960 2 916 2 373 1 437 1 614 1 799 3 223 1 708 4 299
Skulder och eget kapital 21 082 23 420 22 136 21 322 22 459 22 122 19 494 19 357 17 842 17 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 872 846 482 780 715
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 026 1 945 1 908 1 678 773 667 579 743 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 787 707 746 640 672 523 446 569 619
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 40 40 40
Omsättning 12 038 13 155 14 047 12 965 12 149 12 180 11 759 7 559 11 417 10 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 507 1 596 1 740 1 569 1 502 1 287 1 420 875 1 394 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 407 394 393 338 311 306 230 318 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 083 2 397 3 232 2 796 3 441 3 010 3 651 2 114 3 403 2 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,59% -8,28% 10,93% 4,48% 2,12% 3,54% 62,33% - 1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,44% 0,50% 4,33% 3,05% 5,47% 4,47% 10,76% 4,84% 9,81% 6,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,88% 1,04% 7,87% 5,92% 11,69% 9,61% 21,10% 15,28% 17,94% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,21% 57,87% 63,10% 60,44% 60,75% 61,59% 61,81% 53,15% 59,38% 60,67%
Rörelsekapital/omsättning 16,57% 13,22% 18,95% 14,66% 26,05% 19,22% 19,99% -0,64% 26,40% -9,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,64% 18,97% 20,82% 19,45% 17,49% 16,02% 18,16% 12,99% 11,78% 8,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,20% 75,13% 101,27% 80,15% 115,80% 70,26% 91,77% 43,31% 154,74% 46,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...