Visa allt om Kopparmora Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Kopparmora Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 682 3 585 3 975 4 190 6 576 4 304 3 697 3 213 4 378 4 249
Övrig omsättning 17 264 225 32 24 93 348 357 608 310
Rörelseresultat (EBIT) 0 387 -20 -290 288 -30 -70 -38 367 7
Resultat efter finansnetto -20 355 -69 -343 208 -107 -98 -79 336 -21
Årets resultat 3 1 1 2 3 35 4 2 115 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 223 1 835 1 675 2 362 2 533 3 068 2 948 1 763 1 272 1 109
Omsättningstillgångar 717 865 580 1 007 927 594 566 635 992 755
Tillgångar 1 940 2 700 2 255 3 369 3 460 3 662 3 514 2 398 2 264 1 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 369 368 367 365 362 334 331 329 214
Obeskattade reserver 399 424 71 142 487 287 407 512 596 421
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24
Långfristiga skulder 624 876 946 1 503 1 655 2 116 1 998 914 900 691
Kortfristiga skulder 546 1 032 870 1 357 953 897 751 617 415 514
Skulder och eget kapital 1 940 2 700 2 255 3 369 3 460 3 662 3 514 2 398 2 264 1 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 260 272 252 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 170 180 289 521 422 426 154 187 268 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 28 49 128 170 174 160 172 189 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 699 3 849 4 200 4 222 6 600 4 397 4 045 3 570 4 986 4 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 841 1 793 1 988 2 095 3 288 2 152 1 849 1 607 2 189 2 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 101 106 169 325 298 301 288 317 355 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 687 1 065 667 412 926 600 497 340 845 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,71% -9,81% -5,13% -36,28% 52,79% 16,42% 15,06% -26,61% 3,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 14,33% -0,84% -8,40% 8,35% -0,63% -1,99% -1,54% 16,25% 0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 10,79% -0,48% -6,75% 4,39% -0,53% -1,89% -1,15% 8,41% 0,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,17% 43,57% 34,47% 44,70% 35,48% 42,77% 47,53% 51,23% 43,65% 41,70%
Rörelsekapital/omsättning 4,64% -4,66% -7,30% -8,35% -0,40% -7,04% -5,00% 0,56% 13,18% 5,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,17% 25,92% 18,78% 14,00% 20,92% 15,66% 18,04% 29,18% 33,49% 27,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,86% 76,36% 57,59% 66,76% 85,94% 55,96% 64,05% 96,43% 228,67% 126,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...