Visa allt om Elteknikhuset i Skåne Aktiebolag
Visa allt om Elteknikhuset i Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 272 1 597 924 1 276 548 642 938 1 353 1 045 1 766
Övrig omsättning - 1 - - 1 544 - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -285 54 78 124 126 252 268 352 218 408
Resultat efter finansnetto -159 163 14 83 149 259 289 411 -587 443
Årets resultat 34 116 7 30 142 183 238 324 -585 241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 975 1 102 1 292 881 1 351 1 021 3 358 2 992 2 993 947
Omsättningstillgångar 1 124 1 269 1 155 1 651 1 075 1 501 1 147 1 486 1 097 3 445
Tillgångar 2 098 2 371 2 447 2 532 2 426 2 522 4 505 4 478 4 090 4 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 813 697 690 760 718 634 497 173 758
Obeskattade reserver 0 200 192 192 260 280 256 228 179 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 830 830 1 283 1 307 1 066 1 112 3 150 3 197 3 211 2 592
Kortfristiga skulder 421 528 276 343 340 412 464 556 527 852
Skulder och eget kapital 2 098 2 371 2 447 2 532 2 426 2 522 4 505 4 478 4 090 4 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 1 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 566 0 8 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 135 0 - 0 0 0 38 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0
Omsättning 1 272 1 598 924 1 276 549 1 186 938 1 353 1 046 1 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 272 799 924 1 276 548 642 - 1 353 1 045 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 400 6 13 14 21 - 70 17 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -158 244 268 194 196 323 291 419 296 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,35% 72,84% -27,59% 132,85% -14,64% -31,56% -30,67% 29,47% -40,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,34% 8,98% 4,94% 5,17% 8,12% 13,64% 9,83% 13,09% 5,33% 12,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,46% 13,34% 13,10% 10,27% 35,95% 53,58% 47,23% 43,31% 20,86% 31,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,25% 82,59% 63,31% 70,61% 98,91% 26,01% 59,59% 53,07% 55,50% 56,63%
Rörelsekapital/omsättning 55,27% 46,40% 95,13% 102,51% 134,12% 169,63% 72,81% 68,74% 54,55% 146,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,42% 40,87% 34,60% 33,17% 39,23% 36,65% 18,26% 14,85% 7,38% 20,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,98% 240,34% 418,48% 481,34% 316,18% 364,32% 247,20% 267,27% 208,16% 404,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...