Visa allt om K G Fridman Aktiebolag
Visa allt om K G Fridman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 539 5 189 3 497 3 033 10 042 3 039 2 482 3 571 6 546 6 096
Övrig omsättning - 13 - - - 22 - - 1 794 -
Rörelseresultat (EBIT) 125 52 -472 -817 2 703 -70 -131 91 1 866 -410
Resultat efter finansnetto 122 48 -477 -825 2 697 -69 -134 87 1 816 -479
Årets resultat 77 48 -170 -35 1 561 -1 2 78 810 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 127 0 2 7 60 40 48 306
Omsättningstillgångar 2 792 2 454 2 486 3 415 4 449 1 378 1 455 1 620 2 862 2 620
Tillgångar 2 792 2 454 2 613 3 415 4 451 1 385 1 515 1 660 2 910 2 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 893 1 815 1 767 1 937 2 072 511 512 509 1 189 379
Obeskattade reserver 25 0 0 307 1 097 467 535 672 667 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432
Kortfristiga skulder 875 638 845 1 171 1 281 407 468 479 1 053 988
Skulder och eget kapital 2 792 2 454 2 613 3 415 4 451 1 385 1 515 1 660 2 910 2 926
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 98 160 226 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 603 602 907 655 515 376 438 608 991
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 302 291 407 475 244 245 305 473 618
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 100 0 0 0 758 0
Omsättning 5 539 5 202 3 497 3 033 10 042 3 061 2 482 3 571 8 340 6 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 770 2 595 1 749 1 011 3 347 1 013 827 893 1 309 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 472 461 387 379 270 249 235 280 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 52 -472 -815 2 708 -60 -105 108 1 887 -378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,75% 48,38% 15,30% -69,80% 230,44% 22,44% -30,50% -45,45% 7,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,48% 2,12% -18,06% -23,92% 60,73% -4,77% -8,65% 5,48% 64,23% -13,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,26% 1,00% -13,50% -26,94% 26,92% -2,17% -5,28% 2,55% 28,55% -6,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,77% 41,43% 45,72% 50,41% 51,09% 60,45% 59,71% 58,11% 46,38% 51,46%
Rörelsekapital/omsättning 34,61% 35,00% 46,93% 73,99% 31,55% 31,95% 39,77% 31,95% 27,64% 26,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,50% 73,96% 67,62% 63,73% 64,72% 61,75% 59,82% 60,50% 57,36% 16,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,20% 306,11% 217,04% 265,50% 331,30% 283,54% 251,92% 264,72% 211,11% 141,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...