Visa allt om Trestad Begravning och Juridik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 1 458 810 678 581 566 384 1 895 3 249 3 124 3 215
Övrig omsättning 39 21 10 3 8 64 1 018 126 34 23
Rörelseresultat (EBIT) 55 -320 -277 -341 -619 -243 726 144 47 41
Resultat efter finansnetto -7 -266 -26 -356 -568 -124 761 208 39 43
Årets resultat -7 -266 -26 -356 -229 1 443 153 48 62
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 677 154 235 135 166 448 6 369 309 382
Omsättningstillgångar 1 392 1 264 1 398 1 574 1 730 2 336 3 441 2 612 2 926 2 922
Tillgångar 2 069 1 418 1 633 1 708 1 896 2 784 3 446 2 981 3 235 3 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 092 1 098 1 364 1 390 1 821 2 049 2 048 1 605 1 452 1 403
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 339 481 490 493 525
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 849 180 221 257 40 144 198 127 583 561
Kortfristiga skulder 129 140 48 61 36 251 719 758 707 814
Skulder och eget kapital 2 069 1 418 1 633 1 708 1 896 2 784 3 446 2 981 3 235 3 303
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 400 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 253 436 0 689 805 482 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 79 133 0 245 295 321 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 497 831 688 584 574 448 2 913 3 375 3 158 3 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 458 810 678 581 566 384 948 1 625 1 562 1 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 115 237 192 332 569 - 476 556 620 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 -270 -240 -310 -588 -196 730 227 119 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,00% 19,47% 16,70% 2,65% 47,40% -79,74% -41,67% 4,00% -2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,83% -18,55% -0,67% -17,86% -24,21% -3,99% 22,29% 7,38% 2,07% 1,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,86% -32,47% -1,62% -52,50% -81,10% -28,91% 40,53% 6,77% 2,14% 1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,62% 60,99% 58,41% 56,11% 62,90% 75,00% 60,21% 57,40% 63,25% 55,33%
Rörelsekapital/omsättning 86,63% 138,77% 199,12% 260,41% 299,29% 542,97% 143,64% 57,06% 71,03% 65,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,78% 77,43% 83,53% 81,38% 96,04% 83,10% 69,72% 65,96% 56,12% 54,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 049,61% 893,57% 2 885,42% 2 567,21% 4 783,33% 927,49% 478,58% 335,36% 400,85% 349,14%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...