Visa allt om MALVIKS Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 972 1 842 1 943 1 749 1 787 1 685 1 557 1 567 1 606 1 519
Övrig omsättning 683 0 0 0 11 544 92 0 65 621
Rörelseresultat (EBIT) 1 506 -56 263 242 268 860 159 33 169 1 034
Resultat efter finansnetto 1 504 -63 254 230 257 854 150 15 135 1 029
Årets resultat 214 327 333 303 253 9 139 144 158 18
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 131 3 121 3 476 3 650 4 049 4 524 3 028 3 069 3 467 3 811
Omsättningstillgångar 1 324 1 549 1 437 1 307 1 007 1 250 739 928 841 988
Tillgångar 6 455 4 670 4 913 4 957 5 056 5 774 3 768 3 997 4 308 4 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 510 1 295 968 1 036 733 980 1 030 952 847 730
Obeskattade reserver 3 517 2 284 2 764 2 934 3 094 3 163 2 323 2 353 2 522 2 590
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 365 15 193 371 549 789 153 420 631 1 153
Kortfristiga skulder 1 063 1 076 988 616 680 842 261 272 307 326
Skulder och eget kapital 6 455 4 670 4 913 4 957 5 056 5 774 3 768 3 997 4 308 4 799
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 356 336 330 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 157 155 148 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 500 60 60 40 40
Omsättning 2 655 1 842 1 943 1 749 1 798 2 229 1 649 1 567 1 671 2 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 972 1 842 1 943 1 749 1 787 1 685 779 784 803 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 337 335 347 370 449 531 259 254 240 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 645 463 735 705 743 991 580 505 638 1 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,06% -5,20% 11,09% -2,13% 6,05% 8,22% -0,64% -2,43% 5,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,35% -1,20% 5,39% 4,92% 5,34% 14,93% 4,27% 0,85% 3,95% 21,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,42% -3,04% 13,64% 13,95% 15,11% 51,16% 10,34% 2,17% 10,59% 68,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,92% 52,44% 67,83% 73,70% 76,33% 69,20% 74,12% 73,32% 74,35% 74,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,24% 25,68% 23,11% 39,51% 18,30% 24,21% 30,70% 41,86% 33,25% 43,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,89% 65,88% 63,58% 67,07% 62,23% 59,70% 75,42% 69,74% 65,32% 54,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,55% 143,96% 145,45% 212,18% 148,09% 148,46% 283,14% 341,18% 273,94% 303,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!