Visa allt om Gigant Sverige AB
Visa allt om Gigant Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Nettoomsättning 182 780 169 366 164 434 68 464 22 765 24 634 24 946 18 603 35 040 36 421
Övrig omsättning 46 9 - 409 - 14 - 52 11 28
Rörelseresultat (EBIT) 7 769 7 763 10 031 2 787 -575 -587 -1 060 -3 592 2 413 3 400
Resultat efter finansnetto 7 637 7 623 9 843 2 611 -693 -679 -1 137 -3 630 2 458 3 406
Årets resultat 9 -90 4 534 2 104 -609 -508 -854 -2 626 1 748 2 414
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 60 523 774 1 003 982 2 493 2 231 2 356
Omsättningstillgångar 34 353 20 151 29 673 30 281 7 305 6 691 6 481 6 143 8 088 11 170
Tillgångar 34 354 20 152 29 733 30 804 8 079 7 695 7 463 8 636 10 319 13 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 509 5 500 5 590 1 056 1 995 2 346 2 338 2 308 2 296 2 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 84 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 666 8 666 8 666 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 846 5 986 15 477 21 082 6 084 5 349 5 125 6 329 7 939 11 156
Skulder och eget kapital 34 354 20 152 29 733 30 804 8 079 7 695 7 463 8 636 10 319 13 526
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 408 760 719 792 703 955 946
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 359 7 982 7 383 6 183 4 931 5 014 4 893 5 034 5 816 5 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 097 3 944 4 109 3 741 2 455 2 211 2 364 2 403 2 850 2 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 826 169 375 164 434 68 873 22 765 24 648 24 946 18 655 35 051 36 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 20 15 15 15 16 16 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 424 9 963 8 222 4 564 1 518 1 642 1 559 1 163 1 752 2 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 795 710 585 778 587 538 524 530 504 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 769 7 822 10 133 2 938 -452 -434 -788 -3 355 2 627 3 625
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,92% 3,00% 140,18% 200,74% -7,59% -1,25% 34,10% -46,91% -3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,64% 38,63% 33,88% 9,12% -7,07% -7,55% -14,16% -41,54% 24,23% 26,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,26% 4,60% 6,13% 4,10% -2,51% -2,36% -4,24% -19,28% 7,13% 9,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,50% 20,73% 21,74% 27,54% 52,75% 50,40% 47,37% 50,12% 52,87% 50,34%
Rörelsekapital/omsättning 3,01% 8,36% 8,63% 13,44% 5,36% 5,45% 5,44% -1,00% 0,43% 0,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,04% 27,29% 18,80% 3,43% 24,69% 30,49% 31,33% 26,73% 22,84% 17,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,09% 336,64% 191,72% 143,63% 68,98% 66,83% 65,09% 50,26% 61,51% 74,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...