Visa allt om von Braun Holding AB
Visa allt om von Braun Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 41 022 40 351 33 315 24 615 13 719 859 1 650 0 3 155 834
Övrig omsättning 1 390 3 462 228 440 1 416 - 709 1 077 1 024 -
Rörelseresultat (EBIT) 641 832 -117 673 1 928 -571 163 285 236 142
Resultat efter finansnetto -545 201 -312 442 1 487 -2 274 56 55 17 3
Årets resultat -871 71 45 87 1 064 -2 269 49 39 31 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 645 8 625 7 479 7 401 7 893 6 091 4 307 3 916 4 203 4 473
Omsättningstillgångar 1 829 1 803 4 128 2 143 1 316 1 775 549 2 531 834 685
Tillgångar 9 473 10 428 11 606 9 544 9 209 7 865 4 856 6 447 5 037 5 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 139 4 010 2 939 2 444 2 207 1 143 811 763 724 693
Obeskattade reserver 580 298 298 676 374 102 107 119 118 145
Avsättningar (tkr) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 827 4 039 6 005 4 695 5 263 4 995 3 611 5 179 3 711 3 906
Kortfristiga skulder 1 927 2 056 2 364 1 729 1 366 1 626 327 388 484 414
Skulder och eget kapital 9 473 10 428 11 606 9 544 9 209 7 865 4 856 6 447 5 037 5 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 841 1 026 660 410 186 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 535 318 207 128 58 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 412 43 813 33 543 25 055 15 135 859 2 359 1 077 4 179 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 256 20 176 16 658 24 615 13 719 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 676 436 555 258 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 992 1 192 255 1 045 2 394 -296 446 573 524 439
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,66% 21,12% 35,34% 79,42% 1 497,09% -47,94% - -100,00% 278,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,80% 7,99% -0,67% 7,26% 20,99% -7,26% 3,36% - 4,69% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 2,06% -0,23% 2,82% 14,09% -66,47% 9,88% - 7,48% 23,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,93% 3,00% 6,70% 11,46% 13,21% 100,00% 0,30% - 0,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,24% -0,63% 5,29% 1,68% -0,36% 17,35% 13,45% - 11,09% 32,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,91% 40,68% 27,33% 30,83% 26,96% 15,49% 18,32% 13,16% 16,06% 15,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,57% 67,51% 67,81% 90,80% 58,86% 109,16% 167,89% 228,35% 172,31% 165,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...