Visa allt om Willis Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Willis Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 804 1 403 2 428 4 480 4 457 5 311 5 798 6 544 4 291 3 860
Övrig omsättning 40 165 73 - - 232 206 140 - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -77 -108 295 96 321 202 326 21 361
Resultat efter finansnetto 156 40 -96 329 129 315 161 334 82 256
Årets resultat 109 59 2 293 76 179 70 150 6 179
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 30 67 140 389 723 1 082 1 154 1 348 87
Omsättningstillgångar 1 819 1 587 1 489 2 192 1 806 1 556 2 030 2 554 2 064 2 005
Tillgångar 1 845 1 617 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 383 1 273 1 214 1 332 1 159 1 233 1 204 1 134 1 084 1 257
Obeskattade reserver 247 218 243 345 391 361 298 237 97 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 392 792 892 0
Kortfristiga skulder 216 125 99 654 646 685 1 218 1 545 1 340 813
Skulder och eget kapital 1 845 1 617 1 556 2 332 2 196 2 279 3 112 3 708 3 413 2 092
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 482 471 496 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 409 1 062 1 727 1 741 2 515 2 246 2 262 1 512 1 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 160 334 568 577 857 942 940 709 611
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 120 150 150 0 100 180
Omsättning 1 844 1 568 2 501 4 480 4 457 5 543 6 004 6 684 4 291 3 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 7 7 8 9 10 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 601 468 809 640 637 664 644 654 715 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 201 194 465 334 335 427 415 376 467 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -40 -35 545 448 679 530 635 153 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,58% -42,22% -45,80% 0,52% -16,08% -8,40% -11,40% 52,51% 11,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,51% 2,54% -6,11% 14,24% 6,24% 15,40% 6,97% 10,36% 2,58% 19,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,70% 2,92% -3,91% 7,41% 3,07% 6,61% 3,74% 5,87% 2,05% 10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,14% 61,37% 82,83% 91,74% 90,87% 91,11% 87,13% 84,09% 89,91% 95,44%
Rörelsekapital/omsättning 88,86% 104,21% 57,25% 34,33% 26,03% 16,40% 14,00% 15,42% 16,87% 30,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,40% 89,24% 90,20% 68,66% 65,90% 65,78% 45,75% 35,29% 33,81% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 686,11% 1 016,80% 1 226,26% 282,57% 247,68% 197,23% 150,00% 147,57% 133,58% 246,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...