Visa allt om Aktiebolaget Stööks Skoaffär

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 11 838 8 701 8 466 6 733 6 444 5 541 4 850 4 024 3 665 2 475
Övrig omsättning 9 0 0 4 0 2 24 115 1 68
Rörelseresultat (EBIT) 526 -77 126 63 232 78 67 129 71 72
Resultat efter finansnetto 445 -172 65 9 184 30 38 96 28 13
Årets resultat 287 -77 31 2 99 20 27 54 26 13
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 86 97 83 45 50 54 58 62 66
Omsättningstillgångar 3 969 4 240 4 163 3 273 2 738 2 445 1 986 1 726 1 459 1 367
Tillgångar 4 050 4 326 4 260 3 356 2 783 2 495 2 040 1 783 1 521 1 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 695 408 335 304 301 202 183 156 102 76
Obeskattade reserver 95 0 95 75 75 25 25 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 001 1 482 1 237 708 932 1 024 731 591 614 660
Kortfristiga skulder 2 259 2 436 2 593 2 268 1 474 1 243 1 101 1 012 805 697
Skulder och eget kapital 4 050 4 326 4 260 3 356 2 783 2 495 2 040 1 783 1 521 1 434
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 235 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 768 850 679 242 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 209 204 172 139 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 847 8 701 8 466 6 737 6 444 5 543 4 874 4 139 3 666 2 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 946 2 900 2 822 2 244 2 148 1 847 1 617 1 341 1 833 1 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 320 388 332 280 331 372 286 321 283
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 -66 134 68 236 82 71 133 75 76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,05% 2,78% 25,74% 4,48% 16,30% 14,25% 20,53% 9,80% 48,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,99% -1,78% 2,98% 1,88% 8,34% 3,13% 3,28% 7,23% 4,67% 5,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% -0,88% 1,50% 0,94% 3,60% 1,41% 1,38% 3,21% 1,94% 2,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,84% 16,96% 39,84% 40,18% 41,17% 40,70% 42,97% 40,21% 36,40% 42,30%
Rörelsekapital/omsättning 14,45% 20,73% 18,54% 14,93% 19,62% 21,69% 18,25% 17,74% 17,84% 27,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,99% 9,43% 9,60% 10,80% 12,92% 8,88% 9,93% 9,84% 6,71% 5,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,27% 13,51% 14,38% 15,56% 15,74% 20,68% 21,25% 17,69% 15,53% 16,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...