Visa allt om LEVISSON MÅLERI Aktiebolag
Visa allt om LEVISSON MÅLERI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 567 694 748 582 701 755 909 625 728 683
Övrig omsättning - - - 67 2 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -32 -5 10 -56 -59 87 11 26 -123
Resultat efter finansnetto -64 -39 -14 -2 -65 -48 78 -1 8 -135
Årets resultat -64 -39 -14 -2 -65 -48 78 -1 8 -135
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 16 24 32 0 0 5 10
Omsättningstillgångar 311 270 320 306 353 259 341 313 382 342
Tillgångar 311 270 328 321 377 291 341 313 387 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 100 99 83 85 94 142 64 65 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 60 105 96 92 23 13 119 152 125
Kortfristiga skulder 101 110 123 141 199 175 186 130 170 171
Skulder och eget kapital 311 270 328 321 377 291 341 313 387 352
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 259 259 249 259 282 230 183 209 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 81 98 97 115 123 109 94 104 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 567 694 748 649 703 756 909 625 728 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 567 694 748 582 701 755 909 625 728 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 346 363 351 379 411 343 279 317 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 -24 3 18 -48 -51 87 16 31 -118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,30% -7,22% 28,52% -16,98% -7,15% -16,94% 45,44% -14,15% 6,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,40% -11,48% -1,22% 3,12% -14,85% -14,78% 25,51% 3,51% 6,72% -34,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,99% -4,47% -0,53% 1,72% -7,99% -5,70% 9,57% 1,76% 3,57% -18,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,13% 65,99% 67,65% 75,60% 67,05% 70,46% 65,02% 75,04% 73,35% 70,72%
Rörelsekapital/omsättning 37,04% 23,05% 26,34% 28,35% 21,97% 11,13% 17,05% 29,28% 29,12% 25,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,12% 37,04% 30,18% 25,86% 22,55% 32,30% 41,64% 20,45% 16,80% 15,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,90% 157,27% 171,54% 155,32% 120,60% 99,43% 121,51% 73,85% 119,41% 60,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...